Bảo tàng Thiên nhiên Việt nam khai trương trai thông tin điện tử Dự án mẫu vật

Tải file tài liệu đính kèm

Lựa chọn ứng dụng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Xây dựng được các quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Giám định được một số lượng nhất định mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Lựa chọn ứng dụng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Xây dựng được các quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Giám định được một số lượng nhất định mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Lựa chọn ứng dụng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Xây dựng được các quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Giám định được một số lượng nhất định mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Lựa chọn ứng dụng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Xây dựng được các quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Giám định được một số lượng nhất định mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Lựa chọn ứng dụng hệ thống phân loại mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Xây dựng được các quy trình giám định mẫu địa chất sử dụng cho Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Giám định được một số lượng nhất định mẫu vật địa chất đã thu thập được theo quy trình và hệ thống phân loại của Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

Album ảnh