Hội thảo thường niên hoạt động của các Dự án thành phần 2014-2020

 

Nội dung: Hội thảo thường niên báo cáo về hoạt động của các DATP từ năm 2014 - 2020

 

 

Thành phần: Ban Chủ nhiệm, Tổ Thư ký, Lãnh đạo đơn vị  chủ trì, Chủ nhiệm Dự án thành phần, các thành viên tham gia thực hiện Dự án thành phần (nếu có)

 

 

Khách mời: Đại diện Vụ Ngân sách; Vụ hành chính sự nghiệp Bộ Tài chính, Đại diện Vụ Khoa học, giáo dục, tài nguyên và môi trường; Vụ tổng hợp kinh tế Quốc dân Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Đại diện các ban chức năng của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

 

Tại Hội thảo, Đại biểu sẽ nghe báo cáo tình hình thực hiện của từng DATP từ năm 2014 - 2020, kế hoạch triển khai trong thời gian tới và cùng trao đổi thảo luận đề giải quyết các khó khăn mà từng DATP gặp phải.