Họp Ban Chủ nhiệm Dự án 3/7/2014

Tham dự cuộc họp có 9/11 thành viên trong Ban chủ nhiệm:

GS. TSKH. Nguyễn Đình Công; PGS.TS. Phạm Văn Lực; PGS.TS. Trần Văn Ý; PGS. TS Trần Đức Thạnh; TS. Trần Tuấn Anh; TS. Vũ Ngọc Long; TS. Lê Thị Châu; PGS.TS. Bùi Hồng Long; PGS.TS. Nguyễn Trung Minh.

I. GS.TSKH. Nguyễn Đình Công, Chủ nhiệm Dự án báo cáo tình hình thực hiện:

* Nguồn vốn Sự nghiệp khoa học (SNKH) đến nay vẫn chưa được cấp, có nhiều hy vọng sẽ được cấp trong cuối năm. Các Dự án thành phần thuộc nguồn vốn SNVH là những nhiệm vụ quan trọng và cần thiết, nhằm thu thập mẫu vật cho Bảo tàng TNVN.

* PGS. TS. Trần Văn Ý, thư ký Dự án đã nêu 6 DATP theo thứ tự ưu tiên thực hiện khi nguồn vốn này được cấp:

1. Xây dựng bộ sưu tập mẫu cổ sinh Việt Nam. Tổng kinh phí 15.000 triệu; Chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

2. Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần Biển và Hải đảo, Miền Bắc Việt Nam (từ Thừa thiên Huế). Tổng kinh phí 9.500 triệu; Chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường biển.

3. Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam. Tổng kinh phí 27.000 triệu; Chủ trì: Viện Hải dương học.

4. Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) Đông bắc, Việt Nam. 6.000 triệu; Chủ trì: Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật.

5. Xây dựng bộ s­ưu tập mẫu Thực vật và Nấm Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam. Tổng kinh phí 5.000 triệu; Chủ trì: Viện Sinh thái học miền Nam.

6. Xây dựng bộ sưu tập mẫu khoáng sản (kim loại, phi kim loại, nặng lượng...) phần Đất liền, Việt Nam. Tổng kinh phí 10.000 triệu; Chủ trì: Viện Địa chất

*PGS.TS. Phạm Văn Lực báo cáo các dự án thành phần dang triển khai:

- Phụ cấp cho Ban Chủ nhiệm Dự án vẫn chưa được cấp;

- Nguồn kinh phí cấp cho các dự án thành phần thuộc nguồn Sự nghiệp khoa học năm 2014 được cấp 2 tỉ (trong đó 1 tỉ cho dự án “Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về kỹ thuật bảo quản vật mẫu bảo tàng” do PGS. Lực làm chủ nhiệm; 0,5 tỉ cho dự án TP “Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại và giám định mẫu địa chất do PGS. Nguyễn Trung Minh làm chủ nhiệm và 0,5 tỉ cho dự án TP “Tổ chức nghiên cứu các vấn đề khoa học về phân loại học và giám định mẫu vật sinh vật” do TS.Trần Thị Phương Anh làm chủ nhiệm.

- Kinh phí 15 tỷ cho xây dựng tiềm lực Bảo tàng, hiện đang tiếp tục triển khai.

- Dự án thành phần “Nghiên cứu tổng quan về tiềm năng xây dựng các bộ mẫu vật thiên nhiên tiêu biểu của Việt Nam” do PGS. Trần Văn Ý làm chủ nhiệm, xin kéo dài thêm 2 tháng và sẽ kết thúc vào tháng 12/2014.

- Dự án thành phần “Xây dựng Bộ quy chuẩn mẫu và các quy trình thu thập mẫu vật về sinh vật, dịa chất, thổ nhưỡng của Bảo tàng Thiên nhiên việt Nam” do PGS. Lưu Đàm Cư làm chủ nhiệm cũng đến tháng 12 /2014 kết thúc.

          Các dự án chậm lại một chút cũng do là xây dựng văn bản pháp lý gặp một số khó khăn.

- PGS. Phạm Văn Lực cũng nêu lên khó khăn trong hạn chế về diện tích cho việc tập kết mẫu khi thu về (đặc biệt là Bảo tàng TNVN).

II.Vấn đề thay đổi nhân sự thành viên Ban Chủ nhiệm

- GS. Nguyễn Đình Công đề xuất Viện Hàn lâm ra Quyết định điều chỉnh thành viên Ban chủ nhiệm, theo đó các Viện trưởng tham gia Ban Chủ nhiệm thay cho lãnh đạo các Viện đã hết tuổi quản lý để chịu trách nhiệm các dự án do đơn vị chủ trì.

Sau khi bàn bạc và thảo luận Ban chủ nhiệm cùng thống nhất và kết luận như sau:

          1. Chuẩn bị tờ trình Đề xuất Viện Hàn lâm KHCNVN ra Quyết định điều chỉnh Danh sách thành viên ban chủ nhiệm. Trong đó các Viện trưởng tham gia Ban Chủ nhiệm thay cho các thành viên đã nghỉ quản lý.

          2. PGS.TS. Phạm Văn Lực vẫn tiếp tục tham gia Ban Chủ nhiệm.

          3. Phó Chủ nhiệm thường trực là Giám đốc bảo tàng TNVN.

          4. Thư ký là 1 Phó Giám đốc Bảo tàng TNVN.

          5. Củng cố lại tổ thư ký bằng cách thuê thư ký chuyên nghiệp thay cho thường trực tổ thư ký hiện nay, thường xuyên trực tại Văn phòng Dự án.

Tin: Tổ thư ký Dự án