Họp Ban Chủ nhiệm ngày 21.8.2020

- Thực hiện việc kiện toàn bộ máy Ban Chủ nhiệm.

          - Thông qua báo cáo kiểm tra định kỳ của Tổ Thư ký.

          - 31/12/2020 tổng kết và bảo vệ cấp cơ sở đối với các DATP STMV. Trong Quí 1-2/2021 nghiệm thu cấp Viện Hàn lâm giai đoạn 1 (Tổ Thư ký cần thống nhất ban hành biểu mẫu báo cáo tổng kết, biểu mẫu nghiệm thu cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm KHCNVN).

          - Đề xuất nội dung giai đoạn 2 (Cần thành lập 01 tổ chuyên gia cùng lên ý tưởng xây dựng dự án).

          - Lên kế hoạch trưng bày tổng thể và trưng bày riêng từ các DATP.

          - Xây dựng nhiệm vụ lưu trữ và bảo quản mẫu vật đối với các mẫu vật của giai đoạn 1 và nhiệm vụ xuất bản (Ban Chủ nhiệm cần thống nhất phương án và quy trình cụ thể).

          - Đầu tháng 11/2020 dự kiến tổ chức Hội thảo thường niên.