Họp Thường trực Ban Chủ nhiệm, Ban Kế hoạch – Tài chính với các chủ nhiệm dự án thành phần triển khai năm 2015 về việc điều chỉnh thời gian thực hiện các DATP

1. Địa điểm và thời gian họp

Tại phòng họp Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Thời gian: 14h00 ngày 9/3/2016

2. Thành phần dự họp

2.1. Thường trực ban chủ nhiệm

- Ông Nguyễn Đình Công – Chủ nhiệm Dự án

- Ông Nguyễn Trung Minh – Phó chủ nhiệm thường trực

2.2. Tổ thư ký

- Ông Phan Kế Long

- Bà Trần Thị Phương Anh

- Bà Hoàng Thị Nga

- Bà Nguyễn Thị Việt Hà

- Bà Đào Thị Hồng

2.3. Đại diện Ban kế hoạch Tài chính – Viện Hàn lâm KHCNVN

- Bà Nguyễn Thị Trung

- Bà Phan Thu Hà

2.4. Chủ nhiệm dự án thành phần

- Ông Phạm Tích Xuân – Viện Địa chất (Chủ nhiệm DATP số BSTMV.22/15-19)

- Ông Trần Đức Thạnh – Viện Tài nguyên và Môi trường biển (Chủ nhiệm DATP số BSTMV.25/15-18)

- Ông Vũ Đình Thống – Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Chủ nhiệm DATP số BSTMV.13/15-18)

- Ông Doãn Đình Hùng – Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Chủ nhiệm DATP số BSTMV.28/15-18)

- Ông Lưu Hồng Trường – Viện Sinh thái học Miền Nam (Chủ nhiệm DATP số BSTMV.12/15-18)

- Ông Võ Sĩ Tuấn – Viện Hải dương học Nha Trang (Chủ nhiệm DATP số BSTMV.22/15-19)

2.5. Đại diện lãnh đạo các đơn vị

- Ông Trần Đình Lân – Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường biển

- Ông Trần Huy Thái – Q. Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

- Ông Vũ Ngọc Long – Viện trưởng Viện Sinh thái học Miền Nam

Chủ trì cuộc họp: GS.TSKH. Nguyễn Đình Công

Thư ký: TS. Phan Kế Long

Thông báo về tình hình giãn tiến độ và kế hoạch phân bổ kinh phí hàng năm cho từng dự án thành phần theo ý kiến của Bộ Tài chính. Nội dung giãn tiến độ và chi tiết phân bổ kinh phí theo Công văn Số 43/BTTNVN-DABSTMVQG ngày 25/02/2016 về việc điều chỉnh các nhiệm vụ thuộc Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” mà BCN đã gửi Viện Hàn lâm. Các Chủ nhiệm DATP đã nhất trí với tinh thần Công văn trên và ủng hộ kế hoạch triển khai của Ban Chủ nhiệm Dự án.