Lễ ký kết Thuyết minh và Hợp đồng

các Dự án thành phần thuộc Dự án "Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam" mở mới năm 2015 giữa Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đại diện là PGS.TS. Phan Ngọc Minh, Ban Chủ nhiệm Dự án đại diện là GS.TSKH. Nguyễn Đình Công (Chủ nhiệm Dự án) và PGS.TS. Nguyễn Trung Minh (Phó Chủ nhiệm thường trực dự án) với Đại diện lãnh đạo và cá nhân chủ trì thực hiện dự án thành phần.

I. Sự nghiệp Khoa học

1. Xây dựng cơ sở dữ liệu

Chủ nhiệm:  TS. Phạm Hồng Thái

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo tham dự lễ ký kết PGS. TS. Nguyễn Trung Minh

II. Sự nghiệp Văn hóa

1. Xây dựng bộ sưu tập mẫu vật cổ sinh Việt Nam

Chủ nhiệm: ThS. Doãn Đình Hùng

Cơ quan chủ trì: Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Đại diện Lãnh đạo tham dự lễ ký kết PGS. TS. Nguyễn Trung Minh

2. Xây dựng bộ sưu tập mẫu đá, khoáng vật và khoáng sản phần Biển và Hải đảo, Miền Bắc Việt Nam (từ Thừa thiên-Huế)

Chủ nhiệm: PGS.TS. Trần Đức Thạnh

Cơ quan chủ trì: Viện Tài nguyên và Môi trường Biển, Đại diện Lãnh đạo tham dự lễ ký kết TS. Trần Đình Lân

3. Xây dựng bộ sưu tập mẫu sinh vật biển Miền Nam Việt Nam.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Võ Sĩ Tuấn

Cơ quan chủ trì: Viện Hải dương học

4. Xây dựng bộ mẫu động vật (trên đất liền) Đông bắc, Việt Nam.

Chủ nhiệm: TS. Vũ Đình Thống

Cơ quan chủ trì: Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Đại diện Lãnh đạo tham dự Lễ ký kết PGS.TS. Trần Huy Thái

5. Xây dựng bộ sưu tập mẫu Thực vật và Nấm Nam Trung bộ - Nam bộ, Việt Nam.

Chủ nhiệm: TS. Lưu Hồng Trường

Cơ quan chủ trì: Viện Sinh thái học Miền Nam, Đại diện Lãnh đạo tham dự Lễ ký kết TS. Vũ Ngọc Long

6. Xây dựng bộ sưu tập mẫu khoáng sản (kim loại, phi kim loại, năng lượng...) phần Đất liền, Việt Nam.

Chủ nhiệm: PGS.TS. Phạm Tích Xuân

Cơ quan chủ trì: Viện Địa chất, Đại diện Lãnh đạo tham dự Lễ ký kết TS. Trần Tuấn Anh