Chức năng và nhiệm vụ

Bảo tàng là tổ chức sự nghiệp văn hoá - khoa học có chức năng sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, tổ chức trưng bày giới thiệu và nghiên cứu các sưu tập vật mẫu và tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam phục vụ phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan, du lịch.

I. Chức năng: 

Bảo tàng có chức năng nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, trưng bày giới thiệu về địa chất, sinh vật, nhân chủng (khảo cổ, tiến hóa nhân học, văn hóa tộc người), tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên trong nước và ngoài nước.

II. Nhiệm vụ:
1.    Tổ chức sưu tầm, xây dựng và quản lý, khai thác bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về thiên nhiên phục vụ nghiên cứu và giáo dục.
2.    Tổ chức trưng bày, triển lãm và các hoạt động phù hợp nhằm giới thiệu một cách đầy đủ và toàn diện các giá trị thiên nhiên của Việt Nam và Thế giới.
3.    Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học về thiên nhiên, phương án bảo vệ, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên thiên nhiên, cứu hộ các loài thực vật, động vật.
4.    Nghiên cứu thiết kế xây dựng kịch bản và các phương án trưng bày theo chủ đề, phân loại, định loại, giám định các mẫu sinh vật, địa chất (đá, khoáng sản, khoáng vật, cổ sinh vật), nhân chủng (khảo cổ, tiến hóa nhân học, văn hóa tộc người), các mẫu vật có nguồn gốc thiên nhiên bằng các phương pháp khoa học và công nghệ hiện đại.
5.    Nghiên cứu, xây dựng, duy trì, phát triển, bảo quản thông tin di truyền của mọi sinh vật đang sống và đã tuyệt chủng của mọi sinh vật; xây dựng, duy trì và phát triển ngân hàng dữ liệu DNA của mọi sinh vật.
6.    Tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ, sản xuất thử nghiệm và dịch vụ khoa học kỹ thuật cho các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam và các cơ quan khác khi có yêu cầu trong các lĩnh vực kỹ thuật bảo tàng (chế tác mẫu vật, thiết kế xây dựng kịch bản và các phương án trưng bày theo chủ đề, xây dựng phòng trưng bày và các bộ sưu tập mẫu vật, cứu hộ các loài thực vậy, động vật).
7.    Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vự nghiên cứu thiên nhiên, xây dựng khoa học và nghiệp vụ bảo tàng theo quy định hiện hành; hướng dẫn, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ cho các bảo tàng trong Hệ thống Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam. 
8.    Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu thiên nhiên, xây dựng bộ sưu tập mẫu quốc gia, chế tác, bảo quản, giám định mẫu vật và cứu hộ các loài thực vật, động vật theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
9.    Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên và môi trường cộng đồng.
10.  Tổ chức vận động, tiếp nhận và sử dụng nguồn viện trợ của các tổ chức, cá nhân để cứu hộ, nghiên cứu bảo tồn và phát triển sinh vật rừng theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm.
11.  Quản lý về tổ chức bộ máy; quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm;
12.  Quản lý về tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của Nhà nước và của Viện hàn lâm;
13.  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Viện Hàn lâm giao.

Tin cùng loại