Cơ cấu tổ chức

 
 
 

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Nhiệm kỳ 2017 – 2020

STT

Họ tên

Chức danh

1

PGS. TS. Lưu Đàm Cư

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS. TS. Phan Kế Long

Phó Chủ tịch Hội đồng

3

PGS. TS. Nguyễn Trung Minh

Ủy viên

4

PGS. TS. Vũ Văn Liên

Ủy viên

5

PGS. TS. Đinh Thị Phòng

Ủy viên

6

PGS. TS. Phạm Đình Sắc

Ủy viên

7

PGS. TS. Phạm Hồng Thái

Ủy viên

8

PGS. TS. Trần Văn Ý

Ủy viên

9

TS. Nguyễn Quốc Bình

Ủy viên

10

TS. Nguyễn Thiên Tạo

Thư ký

11

TS. Nguyễn Minh Tâm 

Ủy viên

12

TS. Nguyễn Thanh Tuấn 

Ủy viên

13 TS. Trần Thị Phương Anh Thành viên mời

14

PGS. TS. Nguyễn Khắc Sử

Thành viên mời

15

TS. Lê Thị Minh Lý

Thành viên mời

16

TS. Phan Đông Pha

Thành viên mời

Tin cùng loại