Công khai

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 15/01/18 9
2 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 3
3 Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 2
4 Công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 2