Công khai

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Công văn số 391/BTTNVN, ngày 15/7/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy II năm 2020 Tải về 15/07/20 4
2 Quyết định số 197/QĐ-BTTNVN ngày 15/7/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý II năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 15/07/20 2
3 Công văn số 385/BTTNVN ngày 14/7/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 2) Tải về 14/07/20 1
4 Quyết định số 195/QĐ-BTTNVN ngày 14/7/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 2) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/07/20 2
5 Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 4 năm 2019 của BTTBVN Tải về 15/04/20 13
6 Công văn công khai dự toán thu chi NSNN quý 4 năm 2019 Tải về 15/04/20 9
7 CV công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 Tải về 15/04/20 8
8 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 của BTTNVN Tải về 15/04/20 4
9 QĐ công bố công khai dự toán năm 2020 đợt 1 của BTTNVN Tải về 15/04/20 11
10 CV công khai dự toán năm 2020 đợt 1 Tải về 15/04/20 10
11 Công văn số 163/BTTNVN, ngày 14/4/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy I năm 2020 Tải về 14/04/20 0
12 Quyết định số 85/QĐ-BTTNVN ngày 14/4/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/04/20 0
13 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2019 của BTTNVN Tải về 12/04/19 60
14 Bảng lương Biên chế từ tháng 1/2019 Tải về 01/03/19 75
15 QĐ công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 (đợt 1) của BTTNVN Tải về 29/01/19 39
16 QĐ công bố công khai dự toán năm 2018 đợt 10 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 15
17 QĐ Công bố công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2018 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 31
18 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 9) Tải về 20/11/18 25
19 Công khai dự toán 2018 (đợt 8) Tải về 08/11/18 10
20 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/10/2018 Tải về 02/11/18 19
21 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 7) Tải về 29/10/18 6
22 Công khai quyết toán 9 tháng đầu năm 2018 Tải về 15/10/18 18
23 Công khai dự toán 2018 (đợt 6) Tải về 12/10/18 6
24 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/9/2018 Tải về 03/10/18 18
25 Công khai dự toán 2018 (đợt 5) Tải về 14/09/18 13
26 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về 09/07/18 22
27 Công khai dự toán 2018 (đợt 4) Tải về 29/06/18 16
28 Công khai dự toán 2018 (đợt 3) Tải về 21/04/18 12
29 Bảng lương biên chế từ tháng 1/2018 Tải về 07/03/18 12
30 Bảng lương Hợp đồng từ tháng 1,2,3/2018 Tải về 07/03/18 21
31 Công khai dự toán 2018 (đợt 2) Tải về 12/02/18 9
32 Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 15/01/18 22
33 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 13
34 Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 16
35 Công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 21