Công khai

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Quyết định số 27/QĐ-BTTNVN ngày 14/2/2022 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2021 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/02/22 4
2 Công văn số 46/BTTNVN ngày 14/2/2022 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2021 Tải về 14/02/22 2
3 Quyết định số 179/QĐ-BTTNVN ngày 13/10/2021 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2021 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 13/10/21 7
4 Công văn số 429/BTTNVN ngày 13/10/2021 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2021 Tải về 13/10/21 2
5 Bảng lương cán bộ biên chế từ tháng 1 năm 2021 Tải về 15/04/21 79
6 Công văn số 85/BTTNVN ngày 19/3/2021 về việc công khai dự toán năm 2021 (đợt 2) Tải về 19/03/21 14
7 Quyết định số 25/QĐ-BTTNVN ngày 19/3/2021 về việc công bố công khai dự toán năm 2021 (đợt 2) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 19/03/21 8
8 Công văn số 40a/BTTNVN ngày 08/02/2021 về việc công khai dự toán năm 2021 (đợt 1) Tải về 08/02/21 5
9 Quyết định số 12/QĐ-BTTNVN ngày 08/02/2021 về việc công bố công khai dự toán năm 2021 (đợt 1) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 08/02/21 7
10 Công văn số 717/BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 6) Tải về 31/12/20 6
11 Công văn số 718/BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN quí IV năm 2020 Tải về 31/12/20 2
12 Công văn số 719/BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2020 t 6) Tải về 31/12/20 3
13 Quyết định số 345/QĐ-BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý IV năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 31/12/20 3
14 Quyết định số 344/QĐ-BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 6) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 31/12/20 3
15 Quyết định số 346/QĐ-BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 31/12/20 3
16 Công văn số 590/BTTNVN ngày 09/11/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 5) Tải về 09/11/20 7
17 Quyết định số 280/QĐ-BTTNVN ngày 09/11/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 5) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 09/11/20 7
18 Công văn số 508/BTTNVN, ngày 02/11/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy III năm 2020 Tải về 02/11/20 6
19 Quyết định số 269/QĐ-BTTNVN ngày 02/11/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 02/11/20 1
20 Quyết định số 231/QĐ-BTTNVN ngày 08/09/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 4) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 08/09/20 3
21 Công văn số 477/BTTNVN ngày 08/9/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 4) Tải về 08/09/20 1
22 Công văn số 453/BTTNVN ngày 14/8/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 3) Tải về 14/08/20 1
23 Quyết định số 220/QĐ-BTTNVN ngày 13/8/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 3) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 13/08/20 3
24 Công văn số 391/BTTNVN, ngày 15/7/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy II năm 2020 Tải về 15/07/20 5
25 Quyết định số 197/QĐ-BTTNVN ngày 15/7/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý II năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 15/07/20 2
26 Công văn số 385/BTTNVN ngày 14/7/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 2) Tải về 14/07/20 2
27 Quyết định số 195/QĐ-BTTNVN ngày 14/7/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 2) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/07/20 2
28 Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 4 năm 2019 của BTTBVN Tải về 15/04/20 14
29 Công văn công khai dự toán thu chi NSNN quý 4 năm 2019 Tải về 15/04/20 12
30 CV công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 Tải về 15/04/20 12
31 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 của BTTNVN Tải về 15/04/20 9
32 QĐ công bố công khai dự toán năm 2020 đợt 1 của BTTNVN Tải về 15/04/20 13
33 CV công khai dự toán năm 2020 đợt 1 Tải về 15/04/20 12
34 Công văn số 163/BTTNVN, ngày 14/4/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy I năm 2020 Tải về 14/04/20 0
35 Quyết định số 85/QĐ-BTTNVN ngày 14/4/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/04/20 1
36 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2019 của BTTNVN Tải về 12/04/19 62
37 Bảng lương Biên chế từ tháng 1/2019 Tải về 01/03/19 105
38 QĐ công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 (đợt 1) của BTTNVN Tải về 29/01/19 39
39 QĐ công bố công khai dự toán năm 2018 đợt 10 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 16
40 QĐ Công bố công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2018 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 33
41 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 9) Tải về 20/11/18 25
42 Công khai dự toán 2018 (đợt 8) Tải về 08/11/18 10
43 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/10/2018 Tải về 02/11/18 19
44 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 7) Tải về 29/10/18 6
45 Công khai quyết toán 9 tháng đầu năm 2018 Tải về 15/10/18 19
46 Công khai dự toán 2018 (đợt 6) Tải về 12/10/18 6
47 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/9/2018 Tải về 03/10/18 18
48 Công khai dự toán 2018 (đợt 5) Tải về 14/09/18 13
49 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về 09/07/18 25
50 Công khai dự toán 2018 (đợt 4) Tải về 29/06/18 16
51 Công khai dự toán 2018 (đợt 3) Tải về 21/04/18 12
52 Bảng lương biên chế từ tháng 1/2018 Tải về 07/03/18 18
53 Bảng lương Hợp đồng từ tháng 1,2,3/2018 Tải về 07/03/18 37
54 Công khai dự toán 2018 (đợt 2) Tải về 12/02/18 9
55 Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 15/01/18 24
56 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 15
57 Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 17
58 Công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 24