Công khai bảng lương

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Bảng lương cán bộ biên chế tháng 6 năm 2022 Tải về 08/06/22 62
2 Bảng lương cán bộ biên chế từ tháng 1 năm 2021 Tải về 15/04/21 95
3 Bảng lương Biên chế từ tháng 1/2019 Tải về 01/03/19 105
4 Bảng lương biên chế từ tháng 1/2018 Tải về 07/03/18 20
5 Bảng lương Hợp đồng từ tháng 1,2,3/2018 Tải về 07/03/18 46