Giới thiệu

Giới thiệu chung Giới thiệu chung
Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam được thành lập theo Nghị định 27/NĐ-CP, ngày 16/01/2004 (nay là Nghị định 60/2017/NĐ-CP ngày 15/5/2017) của Chính phủ. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng được quy định tại Quyết định số 305/QĐ-KHCNVN, ngày 10/03/2006 (nay là Quyết định số 1738/QĐ-VHL ngày 09/8/2017) của Chủ tịch Viện Hàn lâm...
Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức
Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
Phòng Sinh học Phòng Sinh học
Chức năng và nhiệm vụ Chức năng và nhiệm vụ
Bảo tàng là tổ chức sự nghiệp văn hoá - khoa học có chức năng sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, tổ chức trưng bày giới thiệu và nghiên cứu các sưu tập vật mẫu và tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên Việt Nam phục vụ phổ biến kiến thức, giáo dục, nghiên cứu khoa học, tham quan, du...