HAI LOÀI MỚI THUỘC CHI DƯƠNG XỈ LOMARIOPSIS (LOMARIOPSIDACEAE) TỪ ĐÔNG Á

Trước đây, hai loài Lomariopsis mooreiLomariopsis longini được định tên nhầm là L. spectabilis. Trong bài báo này, chúng tôi đã khẳng định hai loài  này là hai loài mới dựa trên đặc điểm hình thái và sinh học phân tử. Hai loài mới mang đặc điểm khác biệt với ba loài khác cùng chi đã được mô tả trước đây ở Đông Á bởi hệ gân lá, hình dạng lá chét và thành bào tử.

Loài mới

1. Lomariopsis longini L.Y.Kuo & Y.H.Wu

Loài mới này khác với các loài gần gũi, L. spectabilis, L. boninensis, L. moorei bởi lá chét dạng hình mác với phần dưới là đoạn rộng nhất. Gân cách mép khoảng 0.5 mm.

Mẫu chuẩn:—VIỆT NAM. Tỉnh Hà tĩnh: Huyện Hương Sơn, xã Sơn Kim, 4 tháng 5, 2004, P.K.Loc 5095 (holotype P!, isotypes MO!).

Hình 1. Loài mới Lomariopsis longini

2. Lomariopsis moorei Y.H.Wu & L.Y.Kuo

Loài mới có hình thái rất giống loài L. boninensis nhưng vẩy trên cuống hẹp hơn (thường < 2mm). Mặt trên của cuống lá chét thường có vòng gồ lên rõ rệt.
Mẫu chuẩn:—ĐÀI LOAN. Chiayi: Dapu, 9 tháng 11, 2020, Y.H. Wu YX052 (holotype: TAIF! isotype: TAIF!).

Hình 2. Lomariopsis moorei Y.H.Wu & L.Y.Kuo

Hình 3. Vỏ bào tử qua kính hiển vi điện tử quét SEM (A. Lomariopsis moorei, B. L. longini, C. L. boninensis, D. L. spectabilis)

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại