HAI LOÀI TUYẾN TRÙNG MỚI THUỘC NHÓM CHROMADORIDS (NEMATODA, CHROMADORIDA) TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC Ở VIỆT NAM

Tuyến trùng sống tự do trong môi trường nước hiện được quan tâm nghiên cứu do chúng có thể sử dụng làm chỉ thị môi trường nước. Thành phần loài tuyến trùng tự do trong môi trường nước ở Việt Nam đã được nghiên cứu từ 2002 và đã mô tả được khoảng 250 loài, trong đó chiếm 50% là loài mới cho khoa học. Trong nghiên cứu này, chúng tôi mô tả 02 loài mới Dichromadora agilis và Chromadorina affinis ở vùng cửa sông của Việt Nam cùng với các đặc điểm hình thái so sánh với các loài gần gũi.

Hình 1. Loài Dichromadora agilis

Hình 2. Loài Chromadorina affinis

Nguồn trích dẫn tài liệu: Phan Ke Long, Gagarin V.G., Nguyen Dinh Tu (2022). Two new species of Chromadorids (Nematoda, Chromadorida) from the water bodies of Vietnam. Inland Water Biology 15(3), 238-248. ISSN: 1995-0829 (SCIE)

Nguồn tin: Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

 

 

Tin cùng loại