HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM TẠI BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

STT

HOẠT ĐỘNG

ĐỘ TUỔI

THỜI GIAN

1

Làm tiêu bản côn trùng

(Bướm/ Cánh cứng)

Từ 7 tuổi

30 phút

2

Làm tiêu bản thực vật

Từ 7 tuổi

30 phút

3

Tô màu tranh thiên nhiên 3D

Mẫu giáo

30 phút

 

 

Tin cùng loại