Phòng Bảo tồn thiên nhiên

Trưởng phòng:  PGS. TS. NCVC. Nguyễn Thiên Tạo

Điện thoại CQ: 024.37917446

Email: taont@vnmn.vast.vn

Phó Trưởng phòng: TS. NCVC. Lưu Đàm Ngọc Anh
Điện thoại CQ: 024.37917446
Email: ngocanh@vnmn.vast.vn
 
Chức năng:

Thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên; thu thập mẫu vật và tham gia trưng bày, giới thiệu, quảng bá các di sản thiên nhiên.

Nhiệm vụ:

      -  Chủ trì hoặc phối hợp thực hiện điều tra, đánh giá các mối tác động tới sự tồn tại bền vững của thiên nhiên Việt Nam;

      -  Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp nhằm phục hồi các di sản thiên nhiên Việt Nam bị suy thoái hoặc bị đe dọa (các hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên bị suy thoái, các loài sinh vật bị đe dọa diệt chủng…);

      -  Nhiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp khác thác, sử dụng bền vững thiên nhiên Việt Nam để bảo tồn các giá trị thiên nhiên (sinh vật, địa chất, cảnh quan, …);

      -  Tham gia đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên;

      -  Tham gia thu thập mẫu vật và thiết kế khu trưng bày “tài nguyên thiên nhiên” tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam;

      -  Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo tồn thiên nhiên;

      -  Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVC. Nguyễn Thiên Tạo

Động vật học

024.37917446

taont@vnmn.vast.vn

nguyenthientao@gmail.vn

2

TS. NCVC. Lưu Đàm Ngọc Anh

Thực vật học

024.37917446

ngocanh@vnmn.vast.vn
ld_ngoc_anh@yahoo.com

3

ThS. Bùi Tuấn Hải

Động vật học

024.37917446

tuanhai@vnmn.vast.vn
tuanhai.hus@gmail.com

4

ThS. Bùi Văn Hướng

Thực vật học

024.37917446

bvhuong@vnmn.vast.vn
bvhuong90@gmail.com

5

ThS. Ngô Ngọc Hải

Sinh thái học

024.37917446

ngohai@vnmn.vast.vn ngohai2709@gmail.com

6

CN. Ninh Thị Hòa

Động vật học

024.37917446

ninhhoa.hnue@gmail.com
ninhthihoa@vnmn.vast.vn

  7   CN. Nguyễn Quốc Huy   Động vật học   024.37917446  huynguyen17295@gmail.com
  huynq@vnmn.vast.vn

Tin cùng loại