Phòng Địa chất

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh
                         Tel: 024.37918152
                         Email: nttminh@vnmn.vast.vn


Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Dung
                         Tel: 024.37917978
                         Email: nguyendung@vnmn.vast.vn

Chức năng:

Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo cán bộ khoa học trong lĩnh vực địa chất; Sưu tầm mẫu vật địa chất (đá, khoáng vật, khoáng sản, cổ sinh); Tư vấn và tham gia trưng bày, giới thiệu các bộ sưu tập mẫu vật địa chất; Tư vẫn trong lĩnh vực bảo tồn di sản địa chất.

Nhiệm vụ:

      -  Đề xuất, tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất và sưu tầm mẫu vật địa chất (đá, khoáng vật, khoáng sản, cổ sinh);

      -  Đề xuất, tổ chức các nghiên cứu và biện pháp gia công, bảo quản mẫu vật địa chất và kịch bản trưng bày các bộ sưu tập mẫu vật địa chất trong và ngoài Bảo tàng;

      -  Nghiên cứu phân loại về di sản địa chất; Phân loại, giám định các mẫu địa chất

      -  Tư vấn cho các nhà thiết kế thực hiện những nội dung liên quan đến kịch bản trưng bày về các thành tạo địa chất và giáo dục cộng đồng tại bảo tàng;

      -  Phối hợp với các phòng quản lý mẫu vật trong công tác bảo quản mẫu vật địa chất;

      -  Tham gia đào tạo đội ngũ chuyên gia địa chất và các lĩnh vực liên quan;

      -  Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, phân loại, giám định, bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập mẫu vật địa chất;

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ tên

Chuyên môn

Tel

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Địa chất

 

024.37918152

nttminh@vnmn.vast.vn

nttminh@vast.vn

2

TS. NCVC. Nguyễn Hữu Hùng

Địa chất khu vực, Địa tầng và cổ sinh

024.37917978

nhhung@vnmn.vast.vn
hungcsdt@yahoo.com

3

ThS. Nguyễn Thị Dung

Địa chất và giám định mẫu vật

024.37917978

nguyendung@vnmn.vast.vn
nguyendungvast@gmail.com

4

ThS. Doãn Đình Hùng

Địa chất và giám định mẫu vật

024.37917978

hungdoan@vnmn.vast.vn
đoaninhhung@gmail.com

5

KS. Nguyễn Bá Hùng

Địa chất

024.37917978

nbhung@vnmn.vast.vn
hungdc53@gmail.com

6

CN. Trần Minh Đức

Công nghệ môi trường

024.37917978

tranduc@vnmn.vast.vn
minhduc.hus@gmail.com

7 TS. La Thế Phúc Địa chất 024.37917978 laphuc@gmail.com
8 CN. Trịnh Thái Hà Địa chất 024.37917978 trinhthaiha.geo@gmail.com
9 CN. Phạm Gia Minh Vũ Địa chất, Môi trường 024.37917978 minhvupg@gmail.com

Tin cùng loại