Văn bản

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 - 2018 Tải về 08/01/18 19
2 Thông báo tuyển sinh Tiến sĩ đợt 1 - 2018 Tải về 08/01/18 5
3 Quyết định Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 - 20120 Tải về 20/12/17 6
4 QĐ 1738/QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BTTNVN Tải về 06/10/17 10
5 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Tải về 11/03/17 4
6 Ban hành quy chế làm việc Tải về 11/03/17 6
7 Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Tải về 11/03/17 3
8 Ban hành quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm luân chuyển đối với cán bộ Tải về 11/03/17 0
9 Ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp Tải về 11/03/17 0
10 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học Tải về 11/03/17 0
11 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học đơn vị NC Tải về 11/03/17 0
12 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học ngành Tải về 11/03/17 0
13 Ban hành quy chế Thi đua khen thưởng Tải về 11/03/17 2
14 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Tải về 11/03/17 1
15 Ban hành quy chế xét thưởng đơn vị cá nhân và tổ chức nước ngoài Tải về 11/03/17 0
16 Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương Tải về 11/03/17 0
17 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Tải về 11/03/17 2
18 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của các tạp chí KH Tải về 11/03/17 0
19 255 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và HĐ đơn vị tự đảm bảo kinh phí HĐ thường xuyên Tải về 11/03/17 1
20 261 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của BTTNVN Tải về 11/03/17 2
21 Hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho BTTNVN Tải về 15/02/12 1