Văn bản nội bộ

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Quyết định số 136/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của phòng Quản lý tổng hợp Tải về 14/07/23 7
2 Quyết định số 137/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam và cứu hộ động, thực vật Tải về 14/07/23 6
3 Quyết định số 138/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu khoa học sự sống Tải về 14/07/23 4
4 Quyết định số 139/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu Môi trường Sinh địa hoá Tải về 14/07/23 5
5 Quyết định số 140/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Chế tác mẫu và Thiết kế trưng bày Tải về 14/07/23 2
6 Quyết định số 141/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của phòng Trưng bày, Truyền thông và Giáo dục cộng đồng Tải về 14/07/23 3
7 Quyết định số 142/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu khoa học trái đất Tải về 14/07/23 5
8 Quyết định số 145/QĐ-BTTNVN về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phân tích, Giám định mẫu vật và hiện vật Tải về 14/07/23 2
9 Quyết định số 146/QĐ-BTTNVN về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung Tải về 14/07/23 5
10 2023_304 QĐ-VHL_01.03.2023_Quy chế tổ chức và hoạt động của BTTNVN Tải về 28/03/23 18
11 Quyết định số 118/QĐ-BTTNVN về việc đổi tên phòng Truyền thông và Giáo dục cộng đồng Tải về 04/05/22 8
12 Quyết định số 119/QĐ-BTTNVN về việc hợp nhất phòng Sinh học, Bảo tồn, Phân loại học thực nghiệm và đa dạng nguồn gen Tải về 04/05/22 7
13 Quyết định số 125/QĐ-BTTNVN về việc đổi tên phòng Chế tác mẫu vật và Thiết kế trưng bày Tải về 04/05/22 4
14 Quyết định số 126/QĐ-BTTNVN về việc Hợp nhất Phòng QLBSTMV và trung tâm Bảo tồn thiên nhiên Việt Nam Tải về 04/05/22 11
15 Quyết định số 128/QĐ-BTTNVN về việc Thành lập trung tâm Phân tích giám định mẫu vật và hiện vật Tải về 04/05/22 10
16 Quyết định số 129/QĐ-BTTNVN về việc Thành lập trung tâm Môi trường sinh địa hoá Tải về 04/05/22 6
17 Quyết định số 136/QĐ-BTTNVN về việc Hợp nhất Phòng Địa chất và phòng Địa lý, Thổ nhưỡng và môi trường Tải về 04/05/22 9
18 Quyết định số: 176/QĐ-BTTNVN, ngày 06/10/2021 về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Viện Nghiên cứu Khoa học Miền Trung Tải về 06/10/21 21
19 Quyết định số: 1599/QĐ-VHL, ngày 05/10/2021 về việc Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 05/10/21 49
20 Công văn 152 BTTNVN về việc cử cán bộ trực cơ quan Tải về 31/03/20 15
21 Nội quy cộng tác viên, nghiên cứu viên, tình nguyện viên Tải về 04/01/19 23
22 Hướng dẫn công tác quản lý các đề tài/dự án/nhiệm vụ của Bảo tàng TNVN Tải về 28/11/18 32
23 Quyết định Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 - 20120 Tải về 20/12/17 33
24 QĐ 1738/QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BTTNVN Tải về 06/10/17 58
25 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Tải về 11/03/17 41
26 Ban hành quy chế làm việc Tải về 11/03/17 54
27 Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Tải về 11/03/17 21
28 Ban hành quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm luân chuyển đối với cán bộ Tải về 11/03/17 12
29 Ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp Tải về 11/03/17 15
30 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học Tải về 11/03/17 13
31 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học đơn vị NC Tải về 11/03/17 16
32 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học ngành Tải về 11/03/17 7
33 Ban hành quy chế Thi đua khen thưởng Tải về 11/03/17 17
34 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Tải về 11/03/17 9
35 Ban hành quy chế xét thưởng đơn vị cá nhân và tổ chức nước ngoài Tải về 11/03/17 5
36 Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương Tải về 11/03/17 3
37 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Tải về 11/03/17 8
38 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của các tạp chí KH Tải về 11/03/17 8
39 255 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và HĐ đơn vị tự đảm bảo kinh phí HĐ thường xuyên Tải về 11/03/17 16
40 261 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của BTTNVN Tải về 11/03/17 40
41 Hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho BTTNVN Tải về 15/02/12 28