Ban Chủ nhiệm và Tổ Thư ký

Tải file tài liệu đính kèm

Ban Chủ nhiệm

1. PGS.TS. Trần Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Chủ nhiệm Dự án

2. PGS.TS. Nguyễn Trung Minh - Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Phó Chủ nhiệm thường trực Dự án

3. PGS.TS. Đặng Xuân Phong - Phó Trưởng Ban Kế hoạch - Tài chính - Phó Chủ nhiệm Dự án

4. PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh - Viện Trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật

5. PGS.TS. Trần Đình Lân - Viện Trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Biển

6. TS. Đào Việt Hà - Viện Trưởng Viện Hải dương học Nha Trang

7. TS. Lưu Hồng Trường - Viện Sinh thái học Miền Nam

8. TS. Nguyễn Hữu Toàn Phan - Viện Trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Tây Nguyên

9. PGS.TS. Phan Kế Long - Phó  Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam - Tổ trưởng Tổ Thư ký

Tổ Thư ký

1. CV. Đào Thị Hồng - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

2. CV. Nguyễn Thị Phương - Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

3. TS. Vũ Huyền Trang - Ban Kế hoạch - Tài chính

4. CV. Nguyễn Thị Như Thúy - Ban Kế hoạch - Tài chính