Họp Ban Chủ nhiệm Dự án ngày 12/12/2016

Địa điểm: Phú Quốc

Thời gian: 12/12/2016

Thành phần: Thành viên Ban Chủ nhiệm, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chủ nhiệm Dự án và Chủ nhiệm cũng như Thư ký các Dự án thành phần đang triển khai

Chủ trì cuộc họp: GS.TSKH. Nguyễn Đình Công

Thư ký:                TS. Phan Kế Long

Nội dung:

1. Báo cáo về tình hình thực hiện của Dự án trong năm 2016.

2. Phổ biến hướng dẫn lập dự toán và kế hoạch sưu tầm mẫu vật cho các DATP đang triển khai thực hiện.

3. Giới thiệu dự thảo chu trình quản lý dự án thành phần.

4. Thảo luận về biểu mẫu hướng dẫn điều chỉnh kinh phí, điều chỉnh sản phẩm, biểu mẫu nghiệm thu cấp cơ sở hàng năm, biểu mẫu kiểm tra định kỳ.

5. Thảo luận biểu mẫu quyết toán kinh phí hàng năm và định giá sản phẩm.

6. Thảo luận về phiếu cơ sở dữ liệu và phần mềm nhập liệu

7. Thảo luận các công việc khác liên quan đến Dự án.