Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2020 theo phát động của Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” BộTư pháp tại Công văn số 3835/BTC ngày 15/10/2020, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam đề nghị các đơn vị trực thuộc:

1. Vận động, khuyến khích tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Pháp luật với mọi người” theo Thể lệ số 3819/TL-BTC (gửi kèm).

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Cuộc thi trên Trang thông tin điện tử của đơn vị mình.

3. Những người tham gia cuộc thi gửi họ tên về Phòng Truyền thông trước ngày 30/11/2020 để tổng hợp báo cáo.

Mọi người tham gia Cuộc thi trực tuyến "PHÁP LUẬT VỚI MỌI NGƯỜI" tại địa chỉ:
[ https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx | https://pbgdpl.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/home.aspx ]

 

Tin cùng loại