ĐÁNH GIÁ VỀ MÃ VẠCH BINs LIÊN KẾT NHÓM CÁ MÚ VIỆT NAM VÀ Ý NGHĨA CỦA LOÀI TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH MÃ VẠCH DNA

Epinephelidae là họ cá Mú biển trở thành tâm điểm cho việc phân loại trên toàn thế giới vì họ cá này có giá trị kinh tế. Cây phát sinh chủng loại dựa trên phân tử đã cải thiện sự nhận biết về đa dạng thành phần loài trong họ trên. Tuy nhiên việc định loại nhầm hoặc lai tạo trong loài đã dẫn đến chỉ số mã vạch (BIN) chưa thật sự chính xác, điều này ảnh hưởng đến sự chính xác trong hệ thống BOLD. Trong nghiên cứu này, sự đa dạng cá Mú biển ở Việt Nam đã được nghiên cứu kiểm tra với kho mẫu, cung cấp mã vạch DNA cho loài cá Mú Việt Nam và đánh giá lại mã vạch BIN liên quan đến một số loài có ở Việt Nam. Với 157 mẫu vật được mã hóa/phân tích tương ứng với 30 loài và 31 mã vạch BIN. Chín loài mới, 49 loài được xác định của Việt Nam. Trong hệ thống BOLD, các loài này được liên kết tới 75 mã vạch BIN, 31 loài xác định nhiều hơn một mã vạch BIN. Đánh giá cẩn thận về các mã vạch BIN này, xem xét các kết quả hiện tại từ Việt Nam, thành phần loài và tần số từng mã vạch BIN trong hệ thống BOLD và các trình tự loài tham khảo từ các nghiên cứu phát sinh chủng loại đã chỉ ra những mẫu vật được xác định sai hoặc lai làm tăng giả số lượng mã vạch BIN trên mỗi loài. Sau khi sửa đổi, 15 loài vẫn được xác định nhiều hơn một mã vạch BIN. Một phân tích phát sinh địa lý của loài đã cho thấy hầu hết các mã vạch BIN có nguồn gốc tiến hóa phù hợp với phân bố địa lý với các đơn vị địa sinh học ở Ấn Độ dương – Thái Bình dương. Ngoài ra việc xác định loài, nhiều mã vạch BIN của mỗi loài có thể được sử dụng để theo dõi nguồn gốc địa sinh học của từng loài liên quan.

Tài liệu trích dẫn:

Jean-Dominique Durand & Manh Hung Pham, Thanh Thi Viet Tran, Duc Huy Hoang & Quang Van Vo (2020). Sorting the wheat from the chaff: a review of BINs associated with groupers of Vietnam and the implications for species identification from DNA barcoding. Marine Biodiversity (2020) 50:38
https://doi.org/10.1007/s12526-020-01051-1

Nguồn tin: Trần Thị Việt Thanh, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại