Đề tài - Nhiệm vụ

DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2023 DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2023
DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2023
DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2022 DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2022
DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2022
DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020 DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020
DANH SÁCH ĐỀ TÀI THỰC HIỆN NĂM 2020
NHỮNG THÀNH CÔNG NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC TN17/T06 NHỮNG THÀNH CÔNG NỔI BẬT CỦA ĐỀ TÀI KHOA HỌC CÔNG NGHỆ CẤP NHÀ NƯỚC TN17/T06
Ngày 08/01/2021, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước đã nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu giá trị di sản hang động, đề xuất xây dựng bảo tàng bảo tồn tại chỗ ở Tây Nguyên; lấy thí dụ hang động núi lửa ở Krông Nô, tỉnh Đắk Nông", mã số TN17/T06, thuộc chương trình Tây Nguyên giai đoạn 2016-2020 với kết quả xuất...