HOẠT TÍNH SINH HỌC VÀ THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÁC HỢP CHẤT BAY HƠI TỪ CHỦNG VI KHUẨN NỘI SINH PHÂN LẬP TỪ LÁ RHIZOPHORA APICULATA

Nghiên cứu đã phân lập và sàng lọc các chủng vi khuẩn nội sinh có hoạt tính sinh học từ lá thực vật ngập mặn Rhizophora apiculata. Các chủng vi khuẩn nội sinh từ lá thực vật ngập mặn Rhizophora apiculata phân lập được thuộc các 05 chi Bacillus, Pseudomonas, Rossellomorea, Vibrio, và Staphylococcus. Kết quả đánh giá hoạt tính cho thấy 6 chủng vi khuẩn có hoạt tính đối kháng đối với các vi sinh vật kiểm định với MIC = 16 – 256 μg/mL, 4 chủng có hoạt tính quét gốc tự do DPPH với IC50 trong khoảng 33,9 ± 0,7 đến 62,2 ± 2,1 μg/mL và 5 chủng có hoạt tính quét gốc tự do ABTS với IC50 trong khoảng 53,4 ± 2,9 đến 79,8 ± 5,4 μg/mL, 4 chủng có khả năng ức chế α-amylase với IC50 trong khoảng 63,2 ± 1,4 đến 130,1 ± 6,8 μg/mL và 2 chủng có khả năng ức chế α-glucosidase với IC50 trong khoảng 57,8 ± 1,3 đến 175,0 ± 6,8 μg/mL, 4 chủng có khả năng ức chế enzyme xanthine với IC50 trong khoảng 56,9 ± 2,8 đến 77,2 ± 3,7 μg/mL. Kết quả phân tích GC-MS cao chiết ethyl acetate của chủng có hoạt tính tốt cho thấy có chứa 11 hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, trong đó các hợp chất chính gồm 2,5-furandione, dihydro (62,8%), [(3R,4s,5S)-4-nitrothian-3,5-diyl]-diacetate (11,2%), 1,3-dioxolane, 2,2,4,5-tetramethyl-, trans-(8,4%), 2-(methyl-D3)-cycloheptanone (4,0%), và hyacinthin (3,2%).

Hình. Cây phả hệ của các chủng vi khuẩn được xây dựng từ trình tự gen 16S

Nguồn trích dẫn tài liệu: Tôn Thất Hữu Đạt, Phùng Thị Thùy Oanh , 2021. Pharmacological activities and volatile organic compounds from the endophytic bacteria from the leaves of Rhizophora apiculata . Bangladesh Journal of Pharmacology, 16(4), 129-133. https://doi.org/10.3329/bjp.v16i4.56682

Nguồn tin: Tôn Thất Hữu Đạt, Viện nghiên cứu Khoa học miền Trung, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại