MỐI QUAN HỆ TIẾN HÓA CỦA DÒNG DƯƠNG XỈ CỔ ĐẠI (OPHIOGLOSSACEAE) VÀ MÔ TẢ CHI MỚI SAHASHIA

Họ Ophioglossaceae luôn luôn là đối tượng hấp dẫn trong các nghiên cứu vì chúng đại diện cho dòng dương xỉ cổ xưa. Ngoài ra, mối quan hệ trong họ vẫn chưa được biết đến nhiều do trong các công bố trước dây chỉ sử dụng đến 12 mẫu trong phân họ Ophioglossoideae. Trong nghiên cứu của chúng tôi, 7 vùng gen và 149 mẫu (75 mẫu trong phân họ Ophioglossoideae) đã được sử dụng, chiếm tới 74% số lượng loài ước tính trong họ hiện có trên thế giới. Các kết quả chính gồm:

 (1) Ophioglossaceae là nhánh đơn ngành, bao gồm 4 phân họ và các chi theo hệ thống PPG I (ngoại trừ Botrypus Ophioglossum); (2) Chi mới Sahashia được tách ra từ Botrypus để Botrypus là nhánh đơn ngành; (3) Ophioglossum là nhánh đơn ngành khẳng định này không được ổn định nếu số lượng mẫu nghiên cứu lớn; (4)  Có hiện tượng biệt hóa loài xẩy ra trong Ophioderma qua nghiên cứu hình thái và phân tử; (5) Chi Holubiella được ủng hộ là chi riêng biệt dựa trên đặc điểm hình thái và mối quan hệ chị em của nó với Sceptridium; và (6) Mối quan hệ gần gũi giữa Botrychium và nhánh JHS (gồm Japanobotrychium + (Holubiella + Sceptridium) lần đầu tiên được phát hiện.

Hình 1. Một phần của cây phát sinh chủng loại để thấy vị trí của chi mới Sahashia

Hình 2. Một số đại diện trong họ Ophioglossaceae

Tài liệu trích dẫn: Zhang et al. (2020). Evolutionary relationships of the ancient fern lineage the adder’s tongues (Ophioglossaceae) with description of Sahashia gen. nov. Cladistics (2020) 1–14.

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại