Phòng Địa chất

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh
Điện thoại CQ: 024.37918152
Email: nttminh@vnmn.vast.vn


Phó Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Dung
Điện thoại CQ: 024.37917978
Email: nguyendung@vnmn.vast.vn

Chức năng:

Nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực địa chất (đá, khoáng vật, khoáng sản, cổ sinh), nhân chủng (cổ nhân, khảo cổ…), bảo tàng, bảo tồn; Sưu tầm, chế tác, giám định, tư vấn, tham gia trưng bày giới thiệu mẫu vật liên quan.

Nhiệm vụ:

  1. Đề xuất, tổ chức nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực địa chất, nhân chủng, bảo tàng, bảo tồn và sưu tầm mẫu vật;
  2. Đề xuất, tổ chức thực hiện, gia công, chế tác, bảo quản mẫu vật địa chất và kịch bản trưng bày các bộ sưu tập mẫu vật địa chất, nhân chủng trong và ngoài Bảo tàng;
  3. Nghiên cứu phân loại, giám định trong lĩnh vực địa chất, nhân chủng;
  4. Tư vấn thực hiện những nội dung liên quan đến kịch bản trưng bày về địa chất, nhân chủng và giáo dục cộng đồng;
  5. Thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác bảo quản mẫu vật địa chất, nhân chủng;
  6. Tham gia công tác đào tạo trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất, nhân chủng, bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, chế tác, giám định, tư vấn trưng bày và các lĩnh vực khác liên quan;
  7. Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, chế tác, phân loại, giám định, bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập mẫu vật địa chất, nhân chủng;
  8. Chủ trì và tham gia các hoạt động dịch vụ khoa học, kỹ thuật và mẫu vật liên quan.
  9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Địa chất

 

024.37918152

nttminh@vnmn.vast.vn

nttminh@vast.vn

2

ThS. Nguyễn Thị Dung

Địa chất và giám định mẫu vật

024.37917978

nguyendung@vnmn.vast.vn
nguyendungvast@gmail.com

3

ThS. Doãn Đình Hùng

Địa chất và giám định mẫu vật

024.37917978

hungdoan@vnmn.vast.vn
đoaninhhung@gmail.com

4

KS. Nguyễn Bá Hùng

Địa chất

024.37917978

nbhung@vnmn.vast.vn
hungdc53@gmail.com

5 TS. La Thế Phúc Địa chất 024.37917978 laphuc@gmail.com
6 An Thị Thùy Địa chất học, cổ sinh 024.37917978 anthuy1402@gmail.com
7 Bùi Quang Anh Tìm kiếm thăm dò 024.37917978 quanganh9600@gmail.com
8 Ths. Đặng Thị Hải Yến Khoa học môi trường 024.37917978 dangthihaiyen8909@gmail.com

Tin cùng loại