Phòng Phân loại học thực nghiệm và đa dạng nguồn gen

Trưởng phòng: PGS. TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc
Điện thoại CQ: 024.39941215
Email: phamdinhsac@gmail.com

       Phòng Phân loại học thực nghiệm và Đa dạng nguồn gen được thành lập theo Quyết định số 172/QĐ-BTTNVN ngày 28/12/2007 của Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (tiền thân là Phòng Bảo tồn và giám định mẫu vật được).

Chức năng
       Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, tư vấn, dịch vụ kỹ thuật, hợp tác quốc tế, đào tạo cán bộ đại học và sau đại học thuộc lĩnh vực phân loại học thực nghiệmvà đa dạng nguồn gen.

 

Nhiệm vụ
       - Đề xuất và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học-công nghệ thuộc lĩnh vực giám định, tiến hóa phân tử và bảo tồn trên cơ sở kỹ thuật sinh học phân tử; 
       - Thực hiện nhiệm vụ tư vấn, dịch vụ kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn được giao;
         -  Phát triển hợp tác với các cơ quan trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực phù hợp với chức năng;
       - Thực hiện nhiệm vụ đào tạo cán bộ trên đại học thuộc lĩnh khoa học chuyên ngành;
       - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên giao.

 

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1 PGS. TS. NCVCC. Phạm Đình Sắc Động vật 024.39941215 phamdinhsac@gmail.com

2

TS. NCVCC. Nguyễn Minh Tâm

Sinh học phân tử

024.39941215

nmtam@vnmn.vast.vn
ngtam@hn.vnn.vn

3

TS. NCVC. Trần Thị Việt Thanh

Động vật học

024.39941215

thanh@vnmn.vast.vn
thanhbttnvn@gmail.com

4

TS. Dương Văn Tăng

Sinh học thực nghiệm

024.39941215

tangdv@vnmn.vast.vn
duongvantang@gmail.com

5

ThS. Trần Thị Liễu

Công nghệ sinh học

024.39941215

tranthilieu@vnmn.vast.vn
tranthilieu@gmail.com

Tin cùng loại