Phòng Quản lý Bộ sưu tập mẫu vật

Trưởng phòng: PGS.TS. NCVC. Vũ Tiến Chính

Điện thoại CQ: 024.22165677
Email: vtchinh@vnmn.vast.vn
 
Chức năng 
       Thu thập, lưu giữ, bảo quản, nghiên cứu, quản lý và tổ chức khai thác bộ sưu tập mẫu vật tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam phục vụ công tác trưng bày, nghiên cứu khoa học và giáo dục công chúng về các giá trị thiên nhiên của Việt Nam.
 
 Nhiệm vụ 

       - Chuẩn bị và đề xuất các phương hướng chính cho việc xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (quy mô, trao đổi, thu thập,…).
      - Thu thập và sưu tầm mẫu vật phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và trưng bày.
      - Nghiên cứu, xây dựng, duy trì, phát triển, bảo quản thông tin di truyền của mọi sinh vật đang sống và đã tuyệt chủng của mọi sinh vật; xây dựng, duy trì và phát triển ngân hàng dữ liệu DNA của mọi sinh vật.
       - Ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong bảo quản mẫu vật, đảm bảo mẫu vật được bảo quản lâu dài, an toàn và nguyên trạng.
       - Đề xuất và triển khai thực hiện “Quy chế quản lý bộ sưu tập mẫu vật” tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (hồ sơ hóa các mẫu vật, xây dựng hệ thống phân loại và xếp hạng mẫu vật, quy chế nhập và trích xuất vật mẫu, trao đổi, cho mượn mẫu vật,…).
      -  Đề xuất khả năng và hình thức sử dụng các mẫu vật của bộ sưu tập mẫu vật tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
       - Hỗ trợ và hợp tác với các phòng chức năng trong Bảo tàng, các tổ chức khoa học trong và ngoài nước trong việc nghiên cứu, công bố các thông tin liên quan tới bộ sưu tập mẫu vật.
       - Phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước phục vụ xây dựng và quản lý, khai thác bộ sưu tập mẫu vật tại Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam giao.

 
DANH SÁCH CÁN BỘ

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVC. Vũ Tiến Chính

Thực vật học

0904215182

vtchinh@vnmn.vast.vn

tienchinhvu@gmail.com

2 TS. NCVC. Ngô Đăng Trí Môi trường 0976502092

ngodangtri@vnmn.vast.vn

3

CN. Mai Văn Thái

Côn trùng học

0839180597

thaimaivan97@gmail.com

4

CN. Vũ Thành Trung

Côn trùng học

0349957837

trungthanhvu.bio.hnue.com

5 Ths. Nguyễn Thị Mai Hoa Địa chất 0977277076 maihoahumg@gmail.com

Tin cùng loại