Phòng Quản lý Tổng hợp

Trưởng phòng, Kế toán trưởng: ThS. Hoàng Thị Nga
Điện thoại CQ: 024.37916517
Email: ngaht@vnmn.vast.vn
 
Phó Trưởng phòng: ThS. Đỗ Thị Hải
Điện thoại CQ: 024.37917447
Email: dothihai@vnmn.vast.vn
Phòng Quản lý Tổng hợp ra đời cùng với sự thành lập của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam nhằm tham mưu, giúp lãnh đạo Bảo tàng trong quản lý hoạt động khoa học, thông tin, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, tài sản, công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và hành chính. Cho đến nay, phòng Quản lý Tổng hợp không ngừng được hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, lực lượng cán bộ cũng như năng lực chuyên môn của từng cán bộ và đã đóng góp có hiệu quả cho sự phát triển chung của Bảo tàng.

Chức năng
    - Tư vấn cho Lãnh đạo Bảo tàng về công tác tổ chức - cán bộ, tài chính - kế hoạch, hành chính, quản trị, hợp tác quốc tế và đào tạo; 
    - Quản lý hồ sơ quản lý hồ sơ viên chức và hợp đồng lao động;
    - Quản lý tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng, tài sản, vật tư thiết bị của Bảo tàng.

Nhiệm vụ
   - Tư vấn cho Lãnh đạo Bảo tàng về công tác tổ chức - cán bộ, tài chính - kế hoạch, hợp tác quốc tế và đào tạo;
   - Giúp Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam quản lý hồ sơ viên chức và hợp đồng lao động, quản lý lao động, soạn thảo và ban hành các văn bản phục vụ sự quản lý và điều hành của Lãnh đạo Bảo tàng;
   -  Quản lý theo dõi, đôn đốc việc triển khai kế hoạch công tác, tình hình, tiến độ thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trực thuộc Bảo tàng; quản lý tài chính, cơ sở vật chất, kỹ thuật hạ tầng, tài sản, vật tư thiết bị của Bảo tàng;
   - Đảm bảo các công tác văn phòng gồm: Văn thư - lưu trữ, in ấn sao chụp tài liệu, thông tin liên lạc, bảo vệ cơ quan;
   - Đảm bảo các điều kiện làm việc, cơ sở vật chất cho hoạt động điều hành của bộ máy Lãnh đạo Bảo tàng, các chế độ chính sách cho viên chức và người lao động của Bảo tàng theo pháp luật quy định của Nhà nước và của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
 

DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

ThS. Hoàng Thị Nga

Kế toán trưởng

024.37916517

ngaht@vnmn.vast.vn
viet110176@gmail.com

2

ThS. Đỗ Thị Hải

Hợp tác quốc tế

024.37568328

dothihai@vnmn.vast.vn
dothihai123@gmail.com

3

Ths. Tạ Thị Hà Thủy

Kế toán viên

024.37916517

hathuy@vnmn.vast.vn

4

CN. CVC. Phùng Tấn Trung

Quản lý tổng hợp, vật tư, thiết bị, xây dựng

024.37918148

trungpt@vnmn.vast.vn
phungtanminh@yahoo.com.vn

5

CN. CVC. Nguyễn Thị Việt Hà

Văn thư-lưu trữ, thủ quỹ

024.37568328

viethaiebr@vnmn.vast.vn
viethaiebr@yahoo.com.vn

6

CN. Đào Thị Hồng

Chuyên viên

024.37568328

hongdt@vnmn.vast.vn
dthong206@gmail.com

7

CN. Nguyễn Thị Phương

Kế toán viên

024.37916517

phuongnguyen8390@gmail.com
phuongnguyen@vnmn.vast.vn

8

Trần Quang Duy

Lái xe

024.37918148

duymaddeb@vnmn.vast.vn

 

Tin cùng loại