Phòng Sinh học

Trưởng phòng: TS.NCVC. Nguyễn Quốc Bình

Điện thoại CQ: 024.22165676
Email: binhnq@vnmn.vast.vn

Chức năng
       Phòng Sinh học có chức năng điều tra, nghiên cứu và triển khai các hoạt động sưu tầm, thu thập mẫu vật trong lĩnh vực sinh học, phục vụ cho các nhiệm vụ của Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam; tham gia nghiên cứu bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

       - Sưu tầm, thu thập, phân tích định loại và hệ thống hóa các mẫu sinh vật phục vụ cho việc trưng bày và xây dựng Bộ sưu tập mẫu quốc gia của Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nhiệm vụNam.
       - Tham gia thiết kế các nội dung trưng bày liên quan tới lĩnh vực sinh vật (đa dạng sinh vật, tài nguyên sinh vật) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt 
Nam.
       - Nghiên cứu những vấn đề lý luận trong phân loại, hệ thống học và ứng dụng vào công tác phân loại sinh vật ở Việt 
Nam, thực hiện nhiệm vụ giám định các mẫu sinh vật.
       - Xây dựng và tổ chức các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học nhằm đánh giá đa dạng sinh học, các giá trị tài nguyên sinh vật và đề xuất phương án bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên sinh vật của Việt Nam.
       - Tham gia việc điều tra, khảo sát, xây dựng Động vật chí, Thực vật chí, Sách đỏ Việt 
Nam
.
       - Đào tạo chuyên gia về lĩnh vực phân loại, hệ thống học, đa dạng sinh học, bảo tồn thiên nhiên và tư vấn kỹ thuật cho các đơn vị trong hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam.
 
DANH SÁCH CÁN BỘ:

TT

 

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

 

1

 

TS. NCVC. Nguyễn Quốc Bình

 

Thực vật học

024.22165676

 

binhnq@vnmn.vast.vn
binhzing@gmail.com

 

2

 

TS. Đỗ Văn Trường

 

Thực vật học

024.22165676

 

truongrubi@vnmn.vast.vn
dovantruong_bttn@yahoo.com

 

3

 

TS. Lữ Thị Ngân

 

Thực vật học

024.22165676

 

ngan@vnmn.vast.vn
vnmngan@gmail.com

 
4   CN. Đinh Diệu Thúy   Động vật học   024.22165676  

dinhdieuthuy@outlook.com.vn

dieuthuy@vnmn.vast.vn

 

Tin cùng loại