TRUNG TÂM BẢO TỒN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN VIỆT NAM VÀ CỨU HỘ ĐỘNG, THỰC VẬT

Giám đốc Trung tâm: ThS. Hoàng Thị Nga

 Điện thoại CQ: 024.37916517

 Email: ngaht@vnmn.vast.vn

Tổ trưởng Tổ Hành chính Tổng hợp: KS. Nguyễn Văn Miên

Điện thoại: 0946073290

Email: miennguyen8688@gmail.com

Chức năng:

-       Nghiên cứu về tài nguyên thiên nhiên (môi trường, sinh vật và địa chất);

-       Bảo tồn, cứu hộ và phát triển các loài động, thực vật nói chung và đặc biệt là các loài quý hiếm bị đe dọa nguy cấp ở Việt Nam;

-       Tư vấn khoa học kỹ thuật về cứu hộ và bảo tồn động thực vật;

-       Giáo dục bảo tồn đa dạng sinh học;

-       Ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào bảo tồn, cứu hộ động, thực vật;

-       Nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất.

-       Hợp tác trong nước và quốc tế về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên (môi trường, sinh vật và địa chất); bảo tồn, cứu hộ và phát triển các loài động, thực vật; nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất.

Nhiệm vụ:

-       Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên Việt Nam (môi trường, sinh vật và địa chất);

-       Cứu hộ, nhân nuôi và tái thả các loài động vật, thực vật;

-       Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường trong cộng đồng;

-       Ứng dụng và triển khai các kết quả nghiên cứu để bảo tồn và cứu hộ động, thực vật;

-       Thực hiện các đề tài, nhiệm vụ khoa học và hợp tác quốc tế;

-       Nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học. công nghệ vào sản xuất;

-       Tổ chức các lớp tập huấn và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên thiên nhiên (môi trường, sinh vật và địa chất); bảo tồn, cứu hộ và phát triển các loài động, thực vật; nghiên cứu, ứng dụng và thử nghiệm các kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ vào sản xuất;

-       Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

 

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Chuyên gia Địa chất

024.37918152

nttminh@vnmn.vast.vn

nttminh@vast.vn

2 ThS. Hoàng Thị Nga Giám đốc Trung tâm, Kế toán trưởng 024.37916517

ngaht@vnmn.vast.vn

viet110176@gmail.com

3

KS. Nguyễn Văn Miên

Kỹ sư môi trường

0946073290

  miennguyen8688@vnmn.vast.vn

miennguyen8688@gmail.com

4

ThS. Dương Như Quỳnh

Kế toán viên

024.37564614

  quynh1731979@vnmn.vast.vn

quynh1731979@gmail.com

5

CN. Ngô Thị Nghĩa Minh

Kế toán viên

01683707801

  minhnghia1904@vnmn.vast.vn

minhnghia1904@gmail.com

6   CVC. Doãn Hữu Thường Tổ hành chính   024.37917447

  doanthuong95@gmail.com

  doanthuong95@vnmn.vast.vn
7   TS. NCVC. Nguyễn Quốc Bình Chuyên gia thực vật   024.22165676

  binhnq@vnmn.vast.vn
  binhzing@gmail.com

8   ThS. Bùi Tuấn Hải Chuyên gia động vật   024.37917446   tuanhai@vnmn.vast.vn
  tuanhai.hus@gmail.com
9  PGS. TS. Phạm Đình Sắc Chuyên gia động vật 024.39941215 phamdinhsac@gmail.com
10 PGS.TS. Phạm Hồng Thái Chuyên gia động vật 0904321976   phamthai@vnmn.vast.vn
  phamthai1976@yahoo.com
11 TS. Nguyễn Huy Nam Chuyên gia y sinh học, môi trường 0988092428 nghnam_1402@yahoo.com
12 ThS. Vũ Thị Thu Hiền Chuyên gia sinh học thực nghiệm 0942146226

coi.hien@gmail.com

hienvt@vnmn.vast.vn

 

13 ThS. Nguyễn Thị Dung Chuyên gia Địa chất 0902224035

nguyendungvast@gmail.com

nguyendung@vnmn.vast.vn

14 CN.CVC. Phùng Tấn Trung Quản lý 0912633623

phungtantrung@gmail.com

trungpt@vnmn.vast.vn

15 KS. Nguyễn Văn Tường Kỹ thuật viên, bảo vệ, chăm sóc động, thực vật 0888818679 tuongnv91@gmail.com
16 KS. Nguyễn Công Vĩnh Kỹ thuật viên, bảo vệ, chăm sóc động, thực vật 0987279745 nguyencongvinh1997@gmail.com

 

 

 

 

 

Tin cùng loại