TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRÁI ĐẤT

Giám đốc: PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh
Điện thoại CQ: 024.37918152
Email: nttminh@vnmn.vast.vn


Phó giám đốc: ThS.NCVC. Nguyễn Thị Dung
Điện thoại CQ: 024.37917978
Email: nguyendung@vnmn.vast.vn

Phó giám đốc: TS. NCVC. Nguyễn Thanh Tuấn
Điện thoại CQ: 024.22165655

Email: legis_tuan@vnmn.vast.vn

Chức năng:

Nghiên cứu và đào tạo trong lĩnh vực địa chất (đá, khoáng vật, khoáng sản, cổ sinh, thiên thạch), nhân chủng (khảo cổ, tiến hóa nhân học, văn hóa tộc người), địa lý, khoa học đất, cổ khí hậu, môi trường, bảo tàng, bảo tồn liên quan, tư liệu về thiên nhiên và tài nguyên thiên nhiên trong nước và ngoài nước; Sưu tầm, chế tác, phân loại, giám định, định tuổi và trưng bày mẫu vật, hiện vật liên quan.

Nhiệm vụ:

- Tư vấn, tổ chức nghiên cứu và làm dịch vụ khoa học trong các lĩnh vực địa chất (đá, khoáng vật, khoáng sản, cổ sinh, thiên thạch),  nhân chủng (khảo cổ, tiến hóa nhân học, văn hóa tộc người), địa lý, khoa học đất, biến đổi khí hậu, cổ khí hậu thực vật, môi trường và phát triển bền vững; về di sản thiên nhiên liên quan; về khoa học bảo tàng, bảo tồn liên quan;

- Tư vấn, tổ chức thực hiện sưu tầm, gia công, chế tác, bảo quản mẫu vật và kịch bản trưng bày các bộ sưu tập mẫu vật địa chất, đất, nhân chủng (khảo cổ, tiến hóa nhân học, văn hóa tộc người), trưng bày bộ sưu tập mẫu vật thiên nhiên khác;

- Tư vấn, nghiên cứu, tổ chức thực hiện phân loại, giám định, phân loại mẫu tiêu bản trong lĩnh vực địa chất, đất, nhân chủng;

- Xây dựng, ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng cơ sở dữ liệu, mô hình mô phỏng các quá trình tự nhiên, tai biến thiên nhiên phục vụ cho công tác trưng bày và nghiên cứu khoa học;

- Tư vấn, thiết kế các nội dung trưng bày, triển lãm có liên quan đến địa chất, địa lý, đất, biến đổi khí hậu, cổ khí hậu, môi trường, nhân chủng;

- Tham gia đào tạo cán bộ trong lĩnh vực nghiên cứu địa chất, địa lý, khoa học đất, biến đổi khí hậu, cổ khí hậu, môi trường và phát triển bền vững, nhân chủng, bảo tàng, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên;

- Xây dựng và phát triển quan hệ hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong công tác nghiên cứu bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, chế tác, phân loại, giám định, bảo quản và trưng bày các bộ sưu tập mẫu vật địa chất, đất, nhân chủng; nghiên cứu khoa học địa chất, địa lý, khoa học đất, biến đổi khí hậu, cổ khí hậu, môi trường, phát triển bền vững và nhân chủng học;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam giao.

DANH DÁCH CÁN BỘ: 

TT

Họ tên

Chuyên môn

Điện thoại

Email

1

PGS. TS. NCVCC. Nguyễn Trung Minh

Địa chất

024.37918152

nttminh@vnmn.vast.vn

nttminh@vast.vn

2

TS. NCVC. Nguyễn Thanh Tuấn

Thổ nhưỡng; ứng dụng GIS và viễn thám

024.22165655

legis_tuan@vnmn.vast.vn
legis_tuan@yahoo.com

3

ThS.NCVC. Nguyễn Thị Dung

Địa chất và giám định mẫu vật

024.37917978

nguyendung@vnmn.vast.vn
nguyendungvast@gmail.com

4

TS. Nguyễn Xuân Hậu

Cổ khí hậu; Niên đại vòng cây; Đồng vị;  Biến đổi khí hậu và gió mùa 

024.22165655

haunxpt@vnmn.vast.vn

5

ThS. Trần Thùy Chi

Kinh tế sinh thái và phát triển bền vững

024.22165655

chitranthuy@vnmn.vast.vn
chitranthuy51@gmail.com

6

Ths. Nguyễn Bá Hùng

Địa chất

024.37917978

nbhung@vnmn.vast.vn
hungdc53@gmail.com

7

Ths. Đặng Thị Hải Yến

Khoa học môi trường

024.37917978

dangthihaiyen8909@gmail.com

8

CN. Đinh Nguyễn Anh Tuấn

Địa lý, Viễn thám, GIS, thiết kế đồ họa

024.22165655

tuanhp99@gmail.com

 

 

Tin cùng loại