KHOONMENGIA HONBAENSIS, MỘT CHI MỚI VÀ MỘT LOÀI TRE CHO HỌ POACEAE BAMBUSOIDEAE TỪ MIỀN TRUNG-NAM, VIỆT NAM

          Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng họ Tre ở Việt Nam, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Vườn thực vật Hoa Nam, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc tim ra chi mới cho khoa học Khoonmengia (Poaceae, Bambusoideae) từ Việt Nam.

          Arundinarieae, Khoonmengia, được thành lập để chứa một loài tre mới độc đáo, K. honbaensis, từ miền Trung-Nam Việt Nam. Các đặc điểm hình thái, môi trường sống và sự phân bố của Khoonmengia và các chi liên quan, tức là AmpelocalamusHsuehochloa, được so sánh.

          Để điều tra vị trí phát sinh loài của loài tre chưa biết này, các phân tích phát sinh loài phân tử dựa trên gen nhân GBSSI cũng đã được tiến hành, và kết quả chứng minh rằng K. honbaensis chắc chắn là thành viên của Arundinarieae với một vị trí biệt lập, điều này cũng chỉ ra rằng loài này không thể được gán cho bất kỳ chi nào đã được mô tả và hỗ trợ việc thành lập chi mới.

Khoonmengia honbaensis: A Sinh thái;  B Cành và lá; C Nhánh;  D Chồi ra trong bẹ; E Chồi trong bẹ; F Bẹ cành; G Càn lá đinh thân (G1 Cành mảnh, G2 Dominant branch); H Lá bẹ; I Cụm hoa

Nguồn tin: Vũ Tiến Chính, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại