Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Bảo tàng Thiên nhiên khu vực

Bảo tàng Thiên nhiên chuyên ngành

Bảo tàng Thiên nhiên cơ sở

Khối trưng bày cố định

Các khu trưng bày ngoài trời

Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia

Khối nghiên cứu khoa học

Khối hành chính và dịch vụ

Bảo tàng Thiên nhiên Tây Bắc

Bảo tàng Thiên nhiên duyên hải miền Trung

Bảo tàng Thiên nhiên Tây Nguyên

Bảo tàng Thiên nhiên Nam Bộ

Bảo tàng tài nguyên rừng Việt Nam

Bảo tàng Hải dương học Hải Phòng

Bảo tàng Hải dương học Nha Trang

Bảo tàng Địa chất

Bảo tàng Đại học Quốc gia

Bảo tàng các trường Đại học khác