Công khai tài chính

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Công văn số 46/BTTNVN ngày 31/01/2024 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2023 Tải về 31/01/24 0
2 Quyết định số 17/QĐ-BTTNVN ngày 29/01/2024 Vv công bố công khai dự toán thu, chi niên độ năm 2023 của BTTNVN Tải về 29/01/24 0
3 Quyết định số 248/QĐ-BTTNVN ngày 10/11/2023 về việc công bố công khai dự toán năm 2023 (đợt 2) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 10/11/23 0
4 Công văn số 689/BTTNVN ngày 10/11/2023 về việc công khai dự toán năm 2023 (đợt 2) Tải về 10/11/23 0
5 Công văn số 626/BTTNVN ngày 06/10/2023, về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Quý III năm 2023 Tải về 06/10/23 2
6 Công văn số 627/BTTNVN ngày 06/10/2023, về việc công khai dự toán năm 2023 (đợt 1) Tải về 06/10/23 2
7 Quyết định số 12/QĐ-BTTNVN ngày 05/10/2023 Vv công bố công khai dự toán thu, chi năm 2023 (đợt 1) của BTTNVN Tải về 05/10/23 3
8 Quyết định số 219/QĐ-BTTNVN ngày 05/10/2023, Vv công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2023 của BTTNVN Tải về 05/10/23 1
9 Công văn số 492/BTTNVN về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Quý II năm 2023 Tải về 11/07/23 3
10 Quyết định số 133/QĐ-BTTNVN về việc công khai dự toán thu, chi NSNN quý II năm 2023 của BTTNVN Tải về 11/07/23 1
11 Công văn số 204/BTTNVN ngày 11/4/2023 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Quý I năm 2023 Tải về 11/04/23 0
12 Quyết định số 67/QĐ-BTTNVN ngày 10/4/2023 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2023 của BTTNVN Tải về 10/04/23 0
13 Quyết định số 12/QĐ-BTTNVN ngày 08/02/2023 vv công bố công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2022 của BTTNVN Tải về 08/02/23 11
14 Công văn số 63/BTTNVN ngày 08/02/2023 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2022 Tải về 08/02/23 6
15 Quyết định số 340/QĐ-BTTNVN ngày 30/12/2022 về việc công bố công khai dự toán năm 2022 (đợt 4) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 30/12/22 7
16 Công văn số 630/BTTNVN ngày 30/12/2022 về việc công khai dự toán năm 2022 (đợt 4) Tải về 30/12/22 2
17 Quyết định số 299/QĐ-BTTNVN ngày 15/11/2022 về việc công bố công khai dự toán năm 2022 (đợt 2) của BTTNVN Tải về 15/11/22 2
18 Công văn số 537/BTTNVN ngày 15/11/2022 về việc công khai dự toán năm 2022 (đợt 2) Tải về 15/11/22 3
19 Quyết định số 281/QĐ-BTTNVN ngày 06/10/2022 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2022 của BTTNVN Tải về 06/10/22 3
20 Công văn số 465/BTTNVN ngày 06/10/2022 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Quý III năm 2022 Tải về 06/10/22 3
21 Quyết định số 224/QĐ-BTTNVN, ngày 13/7/2022 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý II năm 2022 của BTTNVN Tải về 13/07/22 13
22 Công văn số 317/BTTNVN về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Quý II năm 2022 Tải về 13/07/22 8
23 Quyết định số 27/QĐ-BTTNVN ngày 14/2/2022 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2021 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/02/22 7
24 Công văn số 46/BTTNVN ngày 14/2/2022 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2021 Tải về 14/02/22 4
25 Quyết định số 179/QĐ-BTTNVN ngày 13/10/2021 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2021 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 13/10/21 8
26 Công văn số 429/BTTNVN ngày 13/10/2021 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2021 Tải về 13/10/21 2
27 Công văn số 85/BTTNVN ngày 19/3/2021 về việc công khai dự toán năm 2021 (đợt 2) Tải về 19/03/21 14
28 Quyết định số 25/QĐ-BTTNVN ngày 19/3/2021 về việc công bố công khai dự toán năm 2021 (đợt 2) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 19/03/21 8
29 Công văn số 40a/BTTNVN ngày 08/02/2021 về việc công khai dự toán năm 2021 (đợt 1) Tải về 08/02/21 5
30 Quyết định số 12/QĐ-BTTNVN ngày 08/02/2021 về việc công bố công khai dự toán năm 2021 (đợt 1) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 08/02/21 8
31 Công văn số 717/BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 6) Tải về 31/12/20 6
32 Công văn số 718/BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN quí IV năm 2020 Tải về 31/12/20 2
33 Công văn số 719/BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2020 t 6) Tải về 31/12/20 3
34 Quyết định số 345/QĐ-BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý IV năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 31/12/20 4
35 Quyết định số 344/QĐ-BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 6) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 31/12/20 4
36 Quyết định số 346/QĐ-BTTNVN ngày 31/12/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 31/12/20 3
37 Công văn số 590/BTTNVN ngày 09/11/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 5) Tải về 09/11/20 7
38 Quyết định số 280/QĐ-BTTNVN ngày 09/11/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 5) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 09/11/20 7
39 Công văn số 508/BTTNVN, ngày 02/11/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy III năm 2020 Tải về 02/11/20 6
40 Quyết định số 269/QĐ-BTTNVN ngày 02/11/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý III năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 02/11/20 1
41 Quyết định số 231/QĐ-BTTNVN ngày 08/09/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 4) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 08/09/20 3
42 Công văn số 477/BTTNVN ngày 08/9/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 4) Tải về 08/09/20 1
43 Công văn số 453/BTTNVN ngày 14/8/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 3) Tải về 14/08/20 1
44 Quyết định số 220/QĐ-BTTNVN ngày 13/8/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 3) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 13/08/20 3
45 Công văn số 391/BTTNVN, ngày 15/7/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy II năm 2020 Tải về 15/07/20 5
46 Quyết định số 197/QĐ-BTTNVN ngày 15/7/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý II năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 15/07/20 3
47 Công văn số 385/BTTNVN ngày 14/7/2020 về việc công khai dự toán năm 2020 (đợt 2) Tải về 14/07/20 2
48 Quyết định số 195/QĐ-BTTNVN ngày 14/7/2020 về việc công bố công khai dự toán năm 2020 (đợt 2) của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/07/20 2
49 Công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý 4 năm 2019 của BTTBVN Tải về 15/04/20 14
50 Công văn công khai dự toán thu chi NSNN quý 4 năm 2019 Tải về 15/04/20 12
51 CV công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 Tải về 15/04/20 12
52 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN niên độ năm 2019 của BTTNVN Tải về 15/04/20 9
53 QĐ công bố công khai dự toán năm 2020 đợt 1 của BTTNVN Tải về 15/04/20 13
54 CV công khai dự toán năm 2020 đợt 1 Tải về 15/04/20 12
55 Công văn số 163/BTTNVN, ngày 14/4/2020 về việc công khai dự toán thu, chi NSNN Qúy I năm 2020 Tải về 14/04/20 0
56 Quyết định số 85/QĐ-BTTNVN ngày 14/4/2020 về việc công bố công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2020 của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam Tải về 14/04/20 1
57 QĐ công khai dự toán thu, chi NSNN quý I năm 2019 của BTTNVN Tải về 12/04/19 62
58 QĐ công bố công khai dự toán thu, chi NSNN năm 2019 (đợt 1) của BTTNVN Tải về 29/01/19 39
59 QĐ công bố công khai dự toán năm 2018 đợt 10 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 16
60 QĐ Công bố công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2018 của Bảo tàng TNVN Tải về 16/01/19 33
61 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 9) Tải về 20/11/18 25
62 Công khai dự toán 2018 (đợt 8) Tải về 08/11/18 10
63 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/10/2018 Tải về 02/11/18 19
64 Công khai dự toán năm 2018 (đợt 7) Tải về 29/10/18 6
65 Công khai quyết toán 9 tháng đầu năm 2018 Tải về 15/10/18 19
66 Công khai dự toán 2018 (đợt 6) Tải về 12/10/18 6
67 Công khai tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đến 20/9/2018 Tải về 03/10/18 18
68 Công khai dự toán 2018 (đợt 5) Tải về 14/09/18 13
69 Công khai đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2018 Tải về 09/07/18 25
70 Công khai dự toán 2018 (đợt 4) Tải về 29/06/18 16
71 Công khai dự toán 2018 (đợt 3) Tải về 21/04/18 12
72 Công khai dự toán 2018 (đợt 2) Tải về 12/02/18 9
73 Công khai dự toán ngân sách 3 tháng đầu năm 2018 của BTTNVN Tải về 15/01/18 24
74 Công khai dự toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 16
75 Công khai đánh giá thực hiện dự toán Thu - Chi ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 17
76 Công khai quyết toán ngân sách 12 tháng năm 2017 của BTTNVN Tải về 11/01/18 24