Văn bản nội bộ

TT Tên văn bản Tải về Ngày đăng Lượt tải
1 Công văn 152 BTTNVN về việc cử cán bộ trực cơ quan Tải về 31/03/20 11
2 Nội quy cộng tác viên, nghiên cứu viên, tình nguyện viên Tải về 04/01/19 16
3 Hướng dẫn công tác quản lý các đề tài/dự án/nhiệm vụ của Bảo tàng TNVN Tải về 28/11/18 25
4 Quyết định Hội đồng khoa học nhiệm kỳ 2017 - 20120 Tải về 20/12/17 24
5 QĐ 1738/QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BTTNVN Tải về 06/10/17 45
6 Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động Tải về 11/03/17 24
7 Ban hành quy chế làm việc Tải về 11/03/17 35
8 Ban hành Quy định phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức Tải về 11/03/17 13
9 Ban hành quy chế về công tác quy hoạch, bổ nhiệm luân chuyển đối với cán bộ Tải về 11/03/17 4
10 Ban hành tiêu chuẩn cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo các cấp Tải về 11/03/17 8
11 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp nghiên cứu khoa học Tải về 11/03/17 5
12 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học đơn vị NC Tải về 11/03/17 5
13 Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của hội đồng khoa học ngành Tải về 11/03/17 2
14 Ban hành quy chế Thi đua khen thưởng Tải về 11/03/17 10
15 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của hội đồng thi đua khen thưởng các cấp Tải về 11/03/17 4
16 Ban hành quy chế xét thưởng đơn vị cá nhân và tổ chức nước ngoài Tải về 11/03/17 2
17 Ban hành quy chế xét tặng kỷ niệm chương Tải về 11/03/17 1
18 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Tải về 11/03/17 4
19 Ban hành quy chế tổ chức và HĐ của các tạp chí KH Tải về 11/03/17 2
20 255 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức và HĐ đơn vị tự đảm bảo kinh phí HĐ thường xuyên Tải về 11/03/17 7
21 261 QĐ-VHL Ban hành quy chế tổ chức hoạt động của BTTNVN Tải về 11/03/17 24
22 Hỗ trợ công tác thu thập mẫu vật cho BTTNVN Tải về 15/02/12 16