HỘI THẢO THƯỜNG NIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DATP THUỘC DỰ ÁN “XÂY DỰNG BỘ SƯU TẬP MẪU VẬT QUỐC GIA VỀ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM”

Kính gửi:

              - Ban Chủ nhiệm Dự án;

              - Ban Kế hoạch Tài chính – Viện Hàn lâm KHCNVN

              - Lãnh đạo các Đơn vị tham gia Dự án;

              - Các Chủ nhiệm Dự án thành phần thuộc Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam”.

Thực hiện kế hoạch hoạt động của Ban Chủ nhiệm Dự án “Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật quốc gia về Thiên nhiên Việt Nam” về việc chuẩn bị Hội thảo thường niên hoạt động của các Dự án thành phần 2014-2020, Ban Chủ nhiệm Dự án thông báo kế hoạch tổ chức Hội thảo như sau:

I. NỘI DUNG

Các dự án thành phần (DATP) báo cáo: Tình hình hoạt động của DATP; trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; kiến nghị, đề xuất, giải pháp khắc phục và kế hoạch tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 ở 2 cấp (cấp cơ sở, cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam):

1. Danh mục sản phẩm đã thực hiện

TT

Nội dung công việc

Sản phẩm đã đạt được đến hết năm 2019 (dự kiến 2020)

Ghi chú

1

 

 

 

2

 

 

 

..,

 

 

 

3. Kiến nghị và đề xuất 2. Thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện

4. Giải pháp khắc phục.

5. Kế hoạch tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 ở 2 cấp (cấp cơ sở và cấp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

6.  Phần việc khác (nếu có)

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

 1. Ban Chủ nhiệm Dự án;
 2. Đại diện Ban Kế hoạch Tài chính - Viện Hàn lâm KHCNVN;
 3. Thủ trưởng Cơ quan chủ trì thực hiện DATP;
 4. Chủ nhiệm DATP và các thành viên tham gia;
 5. Tổ thư ký Dự án;
 6. Đại diện Bộ Tài chính.
 7. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư

III. BÁO CÁO VIÊN

 1. Báo cáo viên là Chủ nhiệm các DATP và Thủ trưởng Cơ quan chủ trì;
 2. Khách mời của Ban Chủ nhiệm Dự án.

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM  

 1. Thời gian: Hội thảo được tổ chức từ ngày 05 đến ngày 06/11/2020
 2. Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

V. ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

          - Danh sách đại biểu tham dự Hội thảo (Đăng ký mẫu gửi kèm) gửi về Tổ thư ký trước 10h00 ngày 20/10/2020.

          (*Mọi thông tin chi tiết về Hội thảo xin liên hệ Tổ trưởng tổ thư ký dự án PGS.TS. Phan Kế Long, ĐTDĐ: 0916.056.768; Email: pkelong@gmail.com hoặc CV. Đào Thị Hồng, Chuyên viên Tổ thư ký Ban Chủ nhiệm Dự án, ĐTDĐ 0983.342.198; Email: dthong206@gmail.com). 

Tên đơn vị:

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ ĐẠI BIỂU THAM DỰ HỘI THẢO THƯỞNG NIÊN THỰC HIỆN DATP

"Xây dựng Bộ sưu tập mẫu vật Quốc gia về  Thiên nhiên Việt Nam"

TT

Họ và tên

Đơn vị/DATP

Phương tiện đi lại

Ngày/giờ đi

Ngày/giờ về

Ghi chú

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

Tin cùng loại