PHÂN TÍCH CHỈ THỊ PHÂN TỬ MICROSATELLITE CHO THẤY SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN TRONG LOÀI DẦU SONG NÀNG (DIPTEROCARPUS DYERI) CÓ NGUY CƠ TUYỆT CHỦNG

Loài Dầu song nàng có nguy cơ tuyệt chủng phân bố ở các khu rừng phía Đông nam Việt Nam, được đánh giá là có tính đa dạng di truyền thấp và cấu trúc quần thể di truyền cao do mất môi trường sống và khai thác quá mức. Để cung cấp thông tin có giá trị cho các biện pháp bảo tồn, chín cặp mồi SSR đa hình đã được sử dụng để phân tích 151 cây trưởng thành từ sáu quần thể, đại diện cho phạm vi phân bố tự nhiên của D. dyeri ở Việt Nam. Trái với dự đoán, loài này có tính đa dạng di truyền trong quần thể tương đối cao, sự khác nhau di truyền giữa các quần thể thấp và cho thấy mức độ trao đổi gen cao. Kết quả kiểm tra hiện tượng thắt cổ chai cho thấy bằng chứng về sự suy giảm kích thước quần thể ở TaKou. Phân tích ở mức độ phân tử cho thấy có sự sai khác di truyền cao xuất hiện trong quần thể và thấp giữa các quần thể. Phân tích của Bayesian cũng chỉ ra hai dòng di truyền liên quan đến khoảng cách địa lý Hình dưới). Những kết quả này cho thấy tầm quan trọng của việc bảo tồn nguồn gen của D. dyeri và sẽ cung cấp các hướng dẫn cho việc bảo tồn loài ở Việt Nam.

Nguồn trích dẫn: Tam Minh Nguyen, Duy Dinh Vu, Duc Minh Nguyen, Hien Phan Dang, Long Ke Phan & Phuong Xuan Bui (2020). Microsatellite analysis reveals genetic diversity of the endangered species Dipterocarpus dyeri. Journal of Forest Research 25:3, 198-201, DOI: 10.1080/13416979.2020.1747149

Nguồn tin: Nguyễn Minh Tâm, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại