THÔNG BÁO SỐ 3 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2021

THÔNG BÁO SỐ 3

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM, 2021

 

Kính gửi:    

- Các Cơ quan, Tổ chức;

                                                - Các nhà khoa học.

 

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã có Thông báo số 2 Hội nghị toàn quốc lần thứ 3 Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, 2021 (Số 469/TB-BTTNVN ngày 25/8/2020), theo đó, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 09-10/3/2021.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thông báo tạm hoãn tổ chức Hội nghị vào ngày 09-10/3/2021 và dự kiến tổ chức Hội nghị vào khoảng từ ngày 10-20/5/2021.

          Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam trân trọng thông báo tới các cơ quan, tổ chức và các nhà khoa học được biết.

          Trân trọng./.

                                                                                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

 Nơi nhận:                                                                               

- Như trên;      

- Lưu: VT.

 

 

 

                                                                                                      Nguyễn Trung Minh

Tin cùng loại