THÔNG BÁO SỐ 5 HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

THÔNG BÁO SỐ 5

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC LẦN THỨ BA

HỆ THỐNG BẢO TÀNG THIÊN NHIÊN VIỆT NAM

Tháng 5-2021

Kính gửi:    

- Các Cơ quan, Tổ chức;

                                                 - Các nhà khoa học.

      Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã có Thông báo số 4 Hội nghị toàn quốc lần thứ ba Hệ thống Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam (Số 119/TB-BTTNVN ngày 12/4/2021). Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 18/5/2021 ở quy mô nhỏ trong nội bộ Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam theo 02 hình thức:Hình thức trực tiếp (số lượng người theo quy định hiện hành của thành phố Hà Nội và của Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19); Hình thức trực tuyến (truy cập địa chỉ: Website: http://www.vnmn.ac.vn).

          Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thông báo tới toàn thể các Cơ quan, Tổ chức, các nhà khoa học được biết.

                                                                                                  TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 Nơi nhận:                                                                               

- Như trên;      

- Lưu: VT.

 

                                                                                                 Nguyễn Trung Minh

Tin cùng loại