THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 (PHỎNG VẤN) KỲ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023

Xem thông tin chi tiết tại Tài liệu đính kèm.

Tin cùng loại