CHI LECANORCHIS BLUME (ORCHIDACEAE) TRONG HỆ THỰC VẬT VIỆT NAM

Bài báo đánh giá lại sự đa dạng và phân loại của các loài thực dưỡng thuộc chi Lecanorchis (Orchidaceae) ở Việt Nam. Bốn loài đã được khẳng định, bao gồm 2 loài được ghi nhận mới là L. moritaei Suetsugu & T.C. Hsu và l. taiwaniana S.S. Ying. Thêm vào đó, sự xuất hiện của loài L. nigricans Honda ở Việt Nam cũng đã được bổ sung thêm hình ảnh, nhưng vẫn cần xác định thêm nữa. Các dữ liệu về danh pháp, hình thái, sinh thái, phân bố, mẫu vật và các ghi chú ngắn gọn về phân loại cũng được cung cấp cho tất cả các loài thuộc chi Lecanorchis ở Việt Nam.

Trích dẫn tài liệu: Ba Vuong Truong, Tian Chuan Hsu, Van Huong Bui, Bao Ngan Tu, Van Son Dang, Hong Truong Luu, Kenji Sutsugu (2020). The genus Lecanorchis Blume (Orchidaceae) in the flora of Vietnam. Taiwania 65(1): 86-94. DOI: 10.6165/tai.2020.65.86

Hình 1. Lecanorchis malaccensis Ridl

Hình 2. Lecanorchis moritae Suetsugu & T.C.Hsu

Hình 3. Lecanorchis taiwaniana S.S.Ying

Hình 4. Lecanorchis cf. nigricans Honda

Hình 5. Lecanorchis vietnamica Aver

Nguồn tin: Bùi Văn Hướng, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại