ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ SINH HỌC PHÂN TỬ CỦA QUẦN THỂ PANAX Ở VÙNG NÚI PHU XAI LAI LENG, TỈNH NGHỆ AN

Tam thất hoang Panax stipuleanatus hiện đang bị đe dọa tuyệt chủng ngoài tự nhiên do môi trường sống bị suy giảm và bị khai thác cạn kiệt. Chúng tôi đã phát hiện quần thể nhỏ của loài Sâm ở vùng núi Phu Xai Lai Leng thuộc tỉnh Nghệ An và đã tiến hành nghiên cứu mô tả đặc điểm hình thái, sinh học phân tử và xác định hiện trạng bảo tồn, đồng thời đưa ra các kiến nghị nhằm bảo vệ, bảo tồn và phát triển tại chỗ cho loài thuốc quý này.

Đặc điểm hình thái của các mẫu Sâm thu ở vùng núi Phu Xai Lai Leng thuộc tỉnh Nghệ An tương tự với loài Tam thất hoang Panax stipuleanatus C.T. Tsai and K.M. Feng. Trình tự vùng gene ITS tương đồng giữa các mẫu thu thập trong khu vực và tương đồng với dữ liệu trình tự vùng ITS của Panax stipuleanatus trên Genbank. Từ các kết quả nghiên cứu về hình thái và sinh học phân tử, chúng tôi đã khẳng định quần thể sâm ở vùng núi Phu Xai Lai Leng, tỉnh Nghệ An là Tam thất hoang Panax stipuleanatus và hiện trạng bảo tồn ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR). Kết quả của nghiên cứu này là cơ sở quan trọng ban đầu cho việc bảo tồn và phát triển Tam thất hoang và các loài Sâm khác ở vùng núi Phu Xai Lai Leng, tỉnh Nghệ An.

Hình.  Mẫu Sâm thu thập ở vùng núi Phu Xai Lai Leng, tỉnh Nghệ An

Nguồn trích dẫn: Phan Ke Long, Pham Van The, Tran Thi Viet Thanh, Dang Phan Hien, Vu Dinh Duy, Phan Ke Loc, Nguyen Minh Tam (2020). Morphological and molecular data of Panax populations found in Phu Xai Lai Leng mountainous range of Nghe An province. Research Journal of Biotechnology 15(8), 22-28. E-ISSN: 2278-4535; Print-ISSN 0973-6263, (ESCI, Q4). DOI: 10.13140/RG.2.2.13160.90880

Nguồn tin: Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại