GHI NHẬN PHÂN BỐ LOÀI ẾCH MỚI CHO KHU HỆ ẾCH NHÁI VIỆT NAM

Loài Liuixalus feii Yang, Rao & Wang, 2015, một loài ếch nhỏ thuộc họ Ếch cây được phát hiện và mô tả năm 2015 với mẫu chuẩn thu được tại Khu bảo tồn thiên nhiên Heishiding, tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc. Dựa trên phân tích các dẫn liệu di truyền phân tử và so sánh hình thái các mẫu vật mới được thu thập từ Việt Nam với mẫu chuẩn ở Trung Quốc, các nhà khoa học của Việt Nam đã ghi nhận phân bố của loài ếch Liuixalus feii cho khu hệ ếch nhái Việt Nam.

Hình 1. Con đực trưởng thành loài ếch cây Liuixalus feii

Từ dữ liệu về di truyền và phát sinh chủng loại các loài thuộc giống Liuixalus ở Việt Nam và Trung Quốc, cho thấy loài L. jinxiuensis Li, Mo, Xie & Jiang, 2015 được phát hiện và mô tả với mẫy chuẩn thu tại Jinxiu, Trung Quốc có sự trùng lặp 100% về di truyền với loài L. feii. Chúng tôi khẳng định L. jinxiuensis Li, Mo, Xie & Jiang, 2015 là tên đồng danh của loài Liuixalus feii Yang, Rao & Wang, 2015.

Hình 2. Cây phát sinh chủng loại các loài thuộc giống Liuixalus

 

Tin: Nguyễn Thiên Tạo

Bảo tàng thiên nhiên Việt Nam

Toàn văn bài báo được đăng trên tạp chí Russian Journal of Herpetology Tâp 25 số 2 năm 2018 trang 121 – 125.

Tin cùng loại