LOÀI TUYẾN TRÙNG MỚI DAPTONEMA PARAMONOVI PHAN KE LONG, NGUYEN DINH TU ET GAGARIN, 2020 SỐNG TỰ DO Ở HỆ SINH THÁI RỪNG NGẬP MẶN

Tuyến trùng sống tự do trong rừng ngập mặn đang được thế giới quan tâm nhiều trong việc sử dụng chúng như chỉ thị sinh học môi trường. Ở những nơi tuyến trùng có mức độ đa dạng cao đồng nghĩa với việc môi trường ít biến đổi, chất lượng môi trường còn đảm bảo. Việc phát hiện này giúp bổ sung danh lục tuyến trùng sông tự do trong rừng ngập mặn của tỉnh Thái Bình giúp cho các hoạt động quan trắc sau này có có sở khoa học cao.

Loài tuyến trùng mới Daptonema paramonovi Phan Ke Long, Nguyen Dinh Tu et Gagarin, 2020 sống tự do ở hệ sinh thái rừng ngập mặn thuộc tỉnh Thái Bình được mô tả các đặc điểm hình thái và so sánh với 03 loài trong cùng giống đã được mô tả ở Việt Nam bao gồm D. elongatum Gagarin et Nguyen Thi Thu 2008, D. communis Gagarin etNguyen Vu Thanh 2014 and D. rectangulatum Pastor de Ward 1985.

Nguồn trích dẫn: Phan Ke Long, Nguyen Dinh Tu, Gagarin V.G. (2020). Daptonema paramonovi sp.n. (Nematoda, Monhysterida) from mangrove habitats of Vietnam. Zoologichesky Zhurnal 99 (6), 1-6.

Hình ảnh của loài Daptonema paramonovi Phan Ke Long, Nguyen Dinh Tu et Gagarin, 2020

Nguồn tin: Phan Kế Long, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

 

Tin cùng loại