MỘT SỐ KẾT QUẢ CHÍNH TRONG NGHIÊN CỨU TÔNG LEPISOREAE (POLYPODIACEAE) VÀ GIỚI THIỆU CHI MỚI ELLIPINEMA

Tông Lepisoreae thuộc họ dương xỉ lớn Polypodiaceae. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng 5 vùng gen lục lạp (atpA-rbcL, matK, rbcL, rps4 & rps4-trnS, trnL & trnL-F) của 172 mẫu đại diện cho khoảng 44 loài không thuộc Lepisorus và 54 mẫu đại diện cho khoảng 50 loài của chi Lepisorus.  Kết quả chính gồm: 1. Tất cả 7 chi là các nhánh đơn ngành (ngoại trừ Lepisorus); 2. Nhánh Lepisorus jakonensis là dòng dõi phân chia sớm thứ hai trong tông Lepisoreae; 3. Neolepisorus là nhánh chị em với nhánh mà chứa toàn bộ các chi còn lại (nhưng không thuộc nhánh Lepisorus);  4. Lemmaphyllum là chị em với nhánh chứa Lepidomicrosorium, Neocheiropteris, và Tricholepidium; (5) Ellipinema là chi mới được tách từ Lepisorus dựa trên kết quả hình thái và sinh học phân tử để thống nhất sự tồn tại của 6 chi không phải Lepisorus.

Hình. Một phần của cây phát sinh chủng loại của tông Lepisoreae, để thấy vị trí của chi mới Ellipinema (chỉ thu được ở Tây Tạng và Tứ Xuyên, Trung Quốc giáp ranh Tây Tạng)

Tài liệu trích dẫn: Zhang et al. (2020). Phylogeny and classification of the tribe Lepisoreae (Polypodiaceae; pteridophyta) with the description of a new genus,

Ellipinema gen. nov., segregated from Lepisorus. Molecular Phylogenetics and Evolution (MPE)148:106803.

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại