NGHIÊN CỨU HỆ THỐNG HỌC VÀ PHÂN LOẠI CHI TÓP MỠ (FLEMINGIA) HỌ ĐẬU (LEGUMINOSAE) Ở VÙNG THỰC VẬT TRUNG QUỐC-ĐÔNG DƯƠNG

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm KH&CNVN và Viện Sinh học Thành Đô, Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu hệ thống học và phân loại chi Tóp mỡ (Flemingia) họ Đậu (Leguminosae) ở vùng thực vật Trung Quốc - Đông Dương (Indo - China). Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng khu hệ thực vật Indo - China bao gồm 24 loài và 1 thứ. Trong đó, Trung Quốc là trung tâm đa dạng với 18 loài, tiếp đến là Myanmar (13 loài), Thái Lan (13 loài và 1 thứ), Việt Nam (12 loài và 1 thứ), Lào (12 loài và 1 thứ) và Cămpuchia (5 loài). Nghiên cứu cũng mô tả 1 loài Tóp mỡ mới cho khoa học từ Trung Quốc, đăt tên là Flemingia weii, bổ sung 2 loài F. sootepensis F. nana cho khu hệ thực vật Trung Quốc, 2 loài F. kerrii F. mengpengensis cho khu hệ thực vật Myanmar, và loài F. semialata cho khu hệ thực vật Việt Nam và Trung Quốc. Chúng tôi cũng đề xuất các loài F. ferruginea var. eglandulosa, F.yunnanensis, F. kradungensis, F. tiliaceae là tên đồng danh của các loài tương ứng F. kerrii, F. macrophylla, F. kweichowensis, F. strobilifera. Danh pháp của các loài F. ferruginea var. eglandulosa, F. lineata var. hirtella cũng được chỉnh lý. Đối với mỗi loài danh pháp, mô tả, mẫu chuẩn, hình ảnh minh họa, đặc điểm sinh học, sinh thái học, phân bố, những chú ý về mặt phân loại cũng được trình bày. Hơn nữa, khóa định loại lưỡng phân cho tất cả các loài được ghi nhận trong khu vực nghiên cứu cũng được cung cấp.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 429(1):001-038, 2020.

Ảnh 1: Hình thái chung của chi Flemingia      Ảnh 2: Hình thái chung của Flemingia weii (ảnh: Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại