PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ CHI THỰC VẬT MỚI Ở VIỆT NAM

Thực hiện chương trình hợp tác nghiên cứu đa dạng họ Tai voi ở Việt Nam, nhóm các nhà khoa học thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Viện Thực vật Quảng Tây, Vườn Thực vật Hoa Nam, Trung Quốc; và Tổ chức bảo tồn Tai voi, Hoa Kỳ đã phát hiện và mô tả chi thực vật mới có tên khoa học là Michaelmoelleria F. Wen, Y.G. Wei & T.V. Do, thuộc họ Tai voi (Gesneriaceae) ở miền Nam Việt Nam. Tên chi được đặt theo tên của TS. Michael Moelleria, Vườn thực vật Hoàng gia Edinburgh, Vương quốc Anh, để vinh danh những đóng góp của ông cho những nghiên cứu họ Tai voi ở khu vực nhiệt đới châu Á.

Chi Michaelmoelleria, hiện nay mới biết 1 loài duy nhất là M. vietnamensis. Về mặt hình thái, chi này rất giống với 2 chi Deinostigma Tribounia, nhưng phân biệt với 2 chi trên bởi có 4 nhị hữu thụ. Kết quả nghiên cứu mối quan hệ dựa trên dữ liệu phân tử của vùng gen nhân (ITS) và vùng gen lục lạp (trnL-F) đã xác lập vị trí của Chi này nằm trong tông Didymocarpeae. Kết quả nghiên cứu phân tử cũng chỉ ra rằng chi này có mối quan hệ gần gũi với chi Cathayanthe hơn so với 2 chi Deinostigma Tribounia. Tuy nhiên, nó cũng dễ dàng phân biệt với chi Cathayanthe bởi một số đặc điểm của phiến lá, đài, số lượng nhị, vòi nhụy và hình thái quả.

Kết quả nghiên cứu vừa được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytokeys https://phytokeys.pensoft.net/article/49731/

Hình 1. Mối quan hệ của Michaelmoelleria vietnamensis với các taxa trong tông Didymocarpeae dựa trên dữ liệu phân tử của vùng gen nhân (ITS) và vùng gen lục lạp (trnL-F)


Hình 2. Hình thái chung của Michaelmoelleria vietnamensis (Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại