PHÁT HIỆN VÀ MÔ TẢ LOÀI THU HẢI ĐƯỜNG MỚI Ở MIỀN NAM VIỆT NAM

Trong khi nghiên cứu tính đa dạng thực vật của Vườn Quốc gia (VQG( Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông, các nhà thực vật thuộc Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam và Vườn Thực vật Bắc Kinh, Trung Quốc đã phát hiện và mô tả một loài thực vật mới thuộc họ Thu hải đường (Begoniaceae) tại VQG Tà Đùng, tỉnh Đăk Nông. Loài thực vật mới được đặt tên là Thu hải đường Tà Đùng, Begonia tadungensis T.V.Do.

Loài mới Begonia tadungensis được xếp trong nhóm “Sphenanthera” của Begoniasect. Platycentrum do có quả mọng, và có đặc điểm hình thái tương tự với loài B. albopunctata do có phiến lá hình trứng rộng, vòi nhụy có 3 thùy rời nhau, bầu 4 ô và quả mọng có đế ở phía trên. Tuy nhiên, loài mới có thể dễ dàng phân biệt với loài B. albopunctata bởi một số đặc điểm hình thái như: bề mặt dưới lá nhẵn và quả có nhiều lông màu xám. Loài mới cũng tương tự với loàiB. pendens do có phiến lá hình trứng rộng và cây đơn tính cùng gốc, nhưng có thể dễ dàng phân biệt với loài B. pendens do hoa cái có 6 cánh hoa và bầu có 4 ô. Chúng tôi đã mô tả chi tiết đặc điểm hình thái, sinh thái, hiện trạng bảo tồn và các thông tin phân loại có liên quan.

Kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí chuyên ngành Phytotaxa 449(1):065-074, 2020.

                                                                                            

Ảnh: Hình thái chung của Begonia tadungensis (Ảnh: Đỗ Văn Trường)

Nguồn tin: Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại