SELAGINELLA CORIACEIFOLIA (SELAGINELLACEAE), LOÀI QUYỂN BÁ MỚI TỪ MIỀN TRUNG VIỆT NAM

Loài mới được phân tích và xác định dựa trên bộ mẫu thu được trong chuyến công tác năm 2014 tại Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình. Tính ngữ loài “coriaceifolia” được đặt dựa trên đặc điểm đặc trưng của loài là mang lá dạng da.

Loài mới khác các loài châu Á cùng chi ở đặc điểm như sống trên đá, thân chính phân nhánh đôi lưỡng phân, lá dai dạng da dầy, lá sinh sản đồng hình.

Hình. Ảnh của loài mới Selaginella coriaceifolia

Tài liệu trích dẫn: Ye et al. (2020). Selaginella coriaceifolia (sect. Heterostachys;

Selaginellaceae), a new lycophyte species from central Vietnam. Phytotaxa 453(2):121-129.

Nguồn tin: Lữ Thị Ngân, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, VAST

Tin cùng loại